transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Reseförsäkringar

Innehållsförteckning1. Allmän rekommendation
2. Olika slags reseförsäkringar
3. Några försäkringsbegrepp
4. Intyg och kvitton
5. Nyttiga länkar
TRANSP1. Allmän rekommendationSvenska Resebyråf öreningen rekommenderar alla som reser utomlands att ha någon form av reseförsäkring som skydd mot oförutsedda händelser, som annars kan bli mycket kostsamma såsom akut sjukdom, hemtransport m.m. Den som har tecknat en hemförsäkring har ett grundskydd, som i allmänhet gäller under de första 45 dagarna (hos några försäkringsbolag 60 dagar) av en resa. Varar resan längre och/eller vill man ha ett något mer omfattande skydd, bör man teckna en separat reseförsäkring. Avbeställningsskydd ingår sällan i hemförsäkringarna. De flesta resebyråer och researrangörer förmedlar reseförsäkringar.
2. Olika slags reseförsäkringarHemförsäkringar
Hemförsäkringar innehåller ett extra skydd för händelser som den försäkrade kan drabbas av under en resa. Försäkringen gäller för den som är försäkringstagare och vanligtvis för de hushållsmedlemmar som har samma bostad och folkbokföringsadress som försäkringstagaren. Barn under 18 år som den försäkrade har vårdnaden om men som inte är bosatt på försäkringstagarens adress, omfattas under den tid det vistas hos försäkringstagaren.

Hemförsäkringarnas grundskydd omfattar bland annat läkarvård på grund av olycksfall och akut sjukdom under minst 60 dagar från den första sjukdagen, merkostnader och ersättning för outnyttjad resekostnad i samband med olycksfall och akut sjukdom, tillfällig tandvård vid akuta besvär, hemtransport av avliden, kostnader för besök av akut sjuk i utlandet, hemresa vid allvarliga händelser hemma. Ibland ingår ett förseningsskydd.

Försäkringsvillkoren varierar mellan försäkringsbolagen, varför det är viktigt att den som är osäker kontrollerar med sitt bolag om villkorens omfattning.

Som redan nämnts ovan gäller reseskyddet i hemförsäkringarna endast under de första 45 dagarna (hos vissa försäkringsbolag 60 dagar) av en resa.

Hemförsäkringar med utökat reseskydd
I en hemförsäkring med extra eller utökat reseskydd ingår som regel ett avbeställningsskydd och ersättningsresa, om den försäkrade går miste om en större del av resan genom att resan måste avbrytas på grund av försäkringstagarens eller medresenärs sjukdom eller olycksfall eller på grund av allvarlig händelse hemma. Annat som kan ingå är krisförsäkring, extra ersättning för sjukhusvistelse, förseningsförsäkring, mm. Rent generellt ger tilläggsförsäkringarna ett skydd utöver de vanliga hemförsäkringarna.

Även för hemförsäkringar med utökat reseskydd gäller i allmänhet att de endast omfattar de första 45 resdagarna.

Separata reseförsäkringar (Europeiska, Gouda, Global, Solid)
Det finns flera försäkringar på marknaden som är nischade eller avser speciella typer av resor. Generellt sett täcker dess reseförsäkringar in det flesta händelser som kan inträffa på en resa. Alla försäkringar ger skydd vid olycksfall eller akut sjukdom. Skillnaden kan ligga i vilka merkostnader som ersätts.

Vissa av dessa försäkringar kan tecknas för en längre period än 45 dagar upp till 365 dagar.

Försäkringar som ingår i kontokort
(Mastercard, Eurocard, Visa, Diners och American Express)
De reseförsäkringar som ingår när en person betalar resan med sitt betal- eller kreditkort ger i regel inte ett heltäckande reseskydd. Försäkringarna ger oftast ersättning för försenat bagage, försenad ankomst till resmålet, ersättning för invaliditet/dödsfall och ofta för självrisken i hem- och bilförsäkringar samt i flera fall ersättning för avbeställningar av resa på grund av sjukdom eller allvarliga händelser i hemmet. Generellt gäller att 50 % eller mer av resan ska betalas med kortet för att omfattas av försäkringen. Vissa betalkort med beteckningen Gold och Platinum kan ge ett utvidgat skydd.
3. Några försäkringsbegreppBosättningsort
Observera att försäkringar som säljs i Sverige ofta kräver att försäkringstagaren ska vara bosatt inom landet.

Avbeställnings- eller avbokningsförsäkring
Försäkringen gäller om den försäkrade eller medresenär före resan från Sverige tvingas avbeställa en resa på grund av akut sjukdom, olycksfallsskada eller dödsfall hos nära anhörig eller person som skulle besökas på resan. I flera fall, men inte alltid, gäller den också om den försäkrades privata egendom skadats väsentligt genom oförutsedd händelse.

Skydd vid olycksfall eller akut sjukdom samt invaliditets- och dödsfallsersättning
Ersättning lämnas generellt för nödvändiga och skäliga kostnader, om den försäkrade under en resa blir akut sjuk, råkar ut för olycksfall, akuta tandbesvär, invaliditet eller dödsfall.
Reseavbrott/Semestergaranti
Med semestergaranti ges ersättning om den försäkrades semester inte har gått att genomföra som planerat. Ersättning ges till exempel för förstörda semesterdagar på grund av sjukdom, förseningar för resenären eller bagaget, eller om inte planerade aktiviteter kan genomföras i det syfte som semestern hade.

Försening
Enligt de flesta försäkringar får den försäkrade ersättning, om det allmänna färdmedel han/hon reser med eller ska resa med blir försenat mer än ett visst antal timmar.

Bagageförsening
Om den försäkrades bagage blir försenat ett visst antal timmar efter det att den försäkrade anlänt till resmålet, lämnas ersättning enligt försäkringens schablon.

Bagageskydd
Skyddet innebär att ersättning lämnas under vissa omständigheter för skada på den försäkrades egendom.

Hyra av utrustning
Om den försäkrades egen utrustning försenats, blivit stulen eller skadats under transport eller användning, lämnar vissa försäkringar ersättning för hyra av likvärdig sportutrustning.

Hemresa vid katastrof
Om naturkatastrof, terrorhandling eller liknande inträffat eller om krig utbrutit som kräver att resenären avbryter sin resa i förtid, kan vissa försäkringar ge ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för omedelbar hemresa till Sverige.

Ansvarsskydd
Om någon kräver den försäkrade på ersättning för skada (exempelvis skada på hotellinventarier), som den försäkrade förorsakat, kan ersättning lämnas för person- eller sakskada.

Rättsskydd
Försäkringen gäller för den försäkrade som privatperson och rättsskyddet gäller vid tvist som inträffar under resa.

Överfall vid personskada
Om den försäkrade i egenskap av privatperson under resa tillfogas personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld, kan ersättning lämnas.

Kristerapi
Om den försäkrade under resa drabbas direkt av inbrott, rån, överfall, naturkatastrof, terrordåd eller våldtäkt, kan ersättning lämnas för kristerapi för den drabbade.
4. Intyg och kvittonSkulle olyckan vara framme eller har du blivit sjuk och därför inte kan påbörja din resa, behöver du kanske ett läkarintyg att lämna till försäkringsbolaget.

Här kan du hämta en blankett för ett sådant intyg som din läkare ska skriva under.

Om du blir av med ditt bagage, bör du kunna styrka din förlust med kvitton, i synnerhet om du behövt köpa nya kläder och andra nödvändiga artiklar.

Du bör även göra en polisanmälan om du blivit bestulen eller utsatt för annat brott.5. Nyttiga länkarFörsäkringsjämförelse.se

Insplanet - jämförelse av försäkringar

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring

SRF 2011-01-19 (rev. 2014-10-30)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp