transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Förordning om flygtrafik inom EU

Den 1 november 2008 trädde en ny förordning om ”Gemensamma regler för tillhanda- hållande av lufttrafik i gemenskapen” ((EEG) 1008/2008) i kraft. Förordningen ersätter tre tidigare direktiv från 1992 och reglerar utfärdande av tillstånd för EU-flygbolag, deras rätt att utöva lufttrafik inom EU samt prissättningen av lufttrafik inom EU. Syftet med den nya förordningen är att säkerställa en effektiv och enhetlig tillämpning av den EG-rättsliga lagstiftningen för den inre luftfartsmarknaden.

Förordningen gäller i samtliga EU:s medlemsländer för flygresor som startar från en flygplats belägen inom EU. De viktigaste nyheterna i förordningen som även berör resebyråer är:

• Det marknadsförda priset ska vara det slutliga priset inklusive alla kända tillägg

• Flygpriser som gäller för allmänheten ska vara tillgängliga för alla oavsett var inom gemenskapen resenären eller resebyrån befinner sig

• Flygbolagens finanser kommer att övervakas strängare


Marknadsföring av flygpriser
I förordningen anges uttryckligen att EG-flygbolag har rätt att fritt sätta sina priser. När flygpriser offentliggörs ska tillämpliga villkor framgå. Detta gäller även vid marknads- föring på Internet. Med tillämpliga villkor avses t.ex. de bagageregler som gäller.

Det slutliga pris som ska betalas ska alltid anges i marknadsföringen inklusive på flygbolagens och resebyråernas websidor. Det slutliga priset ska innehålla gällande passagerarpris samt alla tillämpliga skatter och avgifter, tilläggsavgifter och arvoden ”som är oundvikliga och förutsebara vid tidpunkten för offentliggörandet”. Förutom slutpriset ska minst anges
a) passagerarpris
b) skatter
c) flygplatsavgifter, och
d) andra avgifter, tilläggsavgifter eller arvoden, exempelvis sådana som har samband med luftfartsskydd eller bränsle,
om avgifterna i b, c och d har lagts till passagerarpriset.

Det kan vara värt att särskilt notera ordalydelsen ”som är oundvikliga och förutsebara vid
tidpunkten för offentliggörandet.”
Om resebyråernas serviceavgifter (arvoden) ska inklu- deras i det angivna slutliga priset, beror på om de är oundvikliga och förutsebara vid publiceringstillfället. De kan inte inkluderas i de priser som publiceras i en GDS, eftersom de inte är förutsebara vid det tillfället. Så snart som de är kända och kan förutses ska de dock ingå i det totala och slutliga priset. Det är alltså upp till varje resebyrå att bestämma beroende på hur serviceavgiften beräknas och tas ut, om den ska anges i det marknadsförda slutliga priset. En resebyrå som tar ut en fast serviceavgift per flygbiljett måste alltså i sin marknadsföring inkludera avgiften i det slutliga priset för flygresan.

Valfria pristillägg ska anges klart, öppet och otvetydigt i början av varje bokningsprocess och kunden ska aktivt markera sitt godkännande av dem.

Tillgång till flygpriser
Förordningen förbjuder diskriminering av tillgången till flygpriser på grund av resenärens bosättningsort eller resebyråns etableringsort. SRF välkomnar att det nu blir lättare för resebyråer att erbjuda sina kunder de bästa tillgängliga flygbiljetterna på den gemen- samma marknaden. Dock begränsar förordningen förbudet till ”de passagerarpriser…, som gäller för allmänheten…”, d.v.s. endast s.k. publicerade priser omfattas.

Strängare övervakning av flygbolagens finanser
Kraven på ett flygbolag för att erhålla en operativ licens, d.v.s. tillstånd att utföra flyg- ningar inom EU, har skärpts. Särskilt när det gäller de finansiella kraven. Tillsyns- myndighetens möjligheter att återkalla ett flygbolags operativa licens har också ökats. En operativ licens kan återkallas tillfälligt eller permanent.

Tillsynsmyndigheterna ska utöva noggrannare kontroll under de två första åren, efter det att ett flygbolag beviljats operativ licens, och av alla flygbolag vid misstanke om att problem kan ha uppstått. Vid tydliga tecken på finansiella problem ska myndigheten utan dröjsmål göra en grundlig utvärdering av den finansiella situationen och ompröva tillståndet samt informera EU-kommissionen om sitt beslut.

Här kan hela förordningen hämtas upp.

SRF 2009-07-03
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp