transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Konkurrensfrågor

Konkurrenslagen i korthetKonkurrenslagen innehåller två centrala bestämmelser, varav den ena förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag (6 §) och den andra förbjuder företag, som har en dominerande ställning på marknaden, att missbruka sin marknadsposition (19 §).

Den första bestämmelsen förbjuder således företag att samarbeta så att konkurrensen hindras, begränsas eller snedvrids på ett märkbart sätt eller på ett sätt som ger sådant resultat. Karteller är ett exempel på sådant förbjudet samarbete.

Det andra förbudet gäller missbruk av dominerande ställning på marknaden. Det är visserligen inte förbjudet att vara dominerande men det är förbjudet att missbruka denna sin marknadsmakt.

Konkurrenslagen “gynnar” små företag. Samarbete dem emellan omfattas inte av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, så länge som dessa tillsammans inte kontrollerar en väsentlig del av marknaden. Förbudet mot missbruk av dominerande ställning är också till nytta för små företag, eftersom det ofta är dessa som drabbas när ett stort företag missbrukar sin marknadsposition

Länk till konkurrenslag (2008:579)Länk till konkurrensverket


Samarbeten inom branschorganisationerKonkurrensverket gav i april 2008 ut en rapport om samarbeten inom branschorganisationer, som bör vara av intresse för SRF:s medlemmar.

I inledningen till rapporten skriver verket:

"Branschorganisationer fyller många betydelsefulla funktioner och kan vara ett viktigt stöd, speciellt för små företag. Samtidigt kan organisationerna också utgöra en arena för samarbeten som är otillåtna enligt konkurrensreglerna. Av denna anledning har Konkurrensverket genomfört en enkätundersökning bland 479 svenska branschorganisationer. Undersökningen rörde bland annat vilken typ av stöd organisationerna erbjuder sina medlemmar. Resultatet visar att cirka en tredjedel av de undersökta bransch-organisationerna ägnar sig åt en eller flera verksamheter som kan komma i konflikt med konkurrensreglerna. Det finns ett behov av att öka kunskapen om vilka typer av samarbeten som riskerar att stå i strid med konkurrensreglerna så att branschorganisationerna kan se över sina arbetssätt. Viktiga lärdomar finns att hämta i rättspraxis. Denna rapport identifierar dock att det finns ett tydligt behov av kompletterande åtgärder för vägledning till branschorganisationer om hur regelverket ska tolkas."

Rapporten kan hämtas upp här.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp