transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
EU-lagstiftning

Här nedan har vi samlat remissvar och synpunkter lämnade av SRF på diverse lagstiftningsförslag på EU-nivå.

Under särskilda rubriker ligger dock följande områden:SRF 2013-04-28

SRF motsätter sig förslaget till ny EU-förordning om fördelning av slottiderI ett brev till regeringen påpekar SRF att förslaget till ny EU-förordning om fördelning av slottider på unionens flygplatser kan få förödande konsekvenser för såväl flygtrafiken som vissa destinationer, speciellt sådana som är starkt trafikerade under de korta vinter- eller sommarsäsongerna.

Förslaget kan i värsta fall resultera i att flygbolagen antingen opererar tomma flygplan för att behålla sina rättigheter, vilket är oacceptabelt ur såväl ett ekonomiskt som ett miljömässigt perspektiv, eller helt upphör att flyga till vissa semesterresmål.

Den som önskar mer information kan plocka upp SRF:s brev här.

SRF 2012-09-23
SRF skriver till regeringen med anledning av konkurserna i Spanair och MalévKonkurserna i Spanair och Malév och avsaknaden av skydd för resenärer mot flygbolagskonkurser har föranlett SRF att skriva till EU-ministern Birgitta Ohlsson, som även är ansvarig inom regeringen för konsumentfrågor.

Brevet kan hämtas upp här.

SRF 2012-02-08

Uppgift om anhörigI ett förslag till EU-förordning om ”utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart”, som nu behandlas av parlamentet föreslås ett tillägg, som skulle innebära att resebyråer kommer att tvingas erbjuda resenärer att lämna uppgifter om personer, som ska kontaktas i händelse av olyckor. En sådan skyldighet skulle medföra ett omfattande merarbete för resebyråer och researrangörer och dessutom i viss mån kollidera med personuppgiftsreglerna, vilket SRF påtalar i ett brev till Sveriges representant, Anna Ibrisagic, i parlamentets utskott för transportfrågor.

Brevet kan hämtas upp här.

SRF 2010-04-28

Förslag till direktiv om flygplatsavgifterEU-kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv om flygplatsavgifter, som passerat parlamentet och som nu ligger för behandling hos ministerrådet. SRF har i ett brev till Näringsdepartementet m.fl. påtalat det orimliga i att, medan paketreselagen inte tillåter researrangörer att höja priset senare än 20 dagar före avresa, skall enligt direktivsförslaget ändringar av flygplatsavgifter meddelas "inom rimlig tid, innan de träder i kraft". Rimlig tid kan mycket väl komma att tolkas som ett par dagar, vilket kan medföra att det blir researrangörerna som får bära kostnaden för plötsligen höjda flygplatsavgifter.

SRF:s brev kan hämtas upp här.

SRF 2008-02-29
Översyn av uppförandekoden för datoriserade bokningssystemSRF har lämnat sina synpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem (också bekanta under förkortningarna CRS eller GDS) i ett brev till Luftfartsstyrelsen den 9 januari 2008. Brevet kan läsas här.

SRF har utvecklat sina synpunkter på förslaget i ett brev till ledamoten i EU-parlamentet, Lars Wohlin, inför behandlingen där. Brevet som är daterat den 11 mars 2008 kan hämtas upp här.

SRF 2008-01-15 (rev 2008-03-20)
Skrivelse till regeringen med anledning av FlyMe:s konkursMed anledning av konkursen i FlyMe har SRF skrivit till såväl näringsminister Maud Olofsson som konsumentminister Nyamko Sabuni. Brevet kan hämtas upp här.

SRF 2007-03-09
Förslag till förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapenEU-kommissionen antog i juli 2006 ett förslag till förordning om gemensamma regler för tillhanda-
hållande av luftfartstjänster i gemenskapen. Den föreslagna lagstiftningen utgör det fjärde steget i avregleringen av den inre luftfartsmarknaden. I förslaget behandlas bland annat beviljandet och återkallandet av operativa licenser för lufttrafikföretag samt tillgången till luftfartsmarknaden vad avser rutter och priser. De viktigaste frågorna för resebyråer och researrangörer är:

(1) att kontrollen av flygbolagens ekonomi stärks så att konkurser undviks,
(2) att flygpriser blir tillgängliga för alla inom gemenskapen utan diskriminering på grund av bosättnings- eller etableringsort, och
(3) att redovisningen och marknadsföringen av priserna blir öppnare och tydligare.

SRF välkomnar de åtgärder som föreslås av kommissionen, men anser att åtgärderna bör stärkas ytterligare för att därigenom göra dem ännu effektivare. SRF har därför skrivit ett brev till Näringsdepartementet i vilket SRF bland annat rekommenderar:

att flygbolagen åläggs ett tvingande ansvar (exempelvis genom ställande av säkerheter) som ger resenärer ett verkningsfullt skydd när ett flygbolag går i konkurs,

att flygbolagens marknadsförda och publicerade priser alltid skall inkludera alla tillämpliga skatter, avgifter och andra tillägg, och

att flygbolagen inte skall få påföra resenärer och resebyråer regler som i praktiken begränsar åtkomsten av flygpriser.

Sådana begränsningar som avses i den sista punkten ovan kan exempelvis vara att flygbolagen kräver att biljettkuponger används i den ordning som de ställts ut i (se SRF:s nyhet 2006-09-11 Flygkuponger i rätt följd?).

SRF 2007-02-28
Förslag om förordning om information om vilket flygbolag som utför en flygningEU-kommissionen har lagt fram ett förslag om svartlistning av flygbolag och att resenärer skall informeras om vilket flygbolag som kommer att utföra den flygning som resenären bokat. Kommissionens förslag lägger ansvaret för informationen på flygbolaget och, om det är fråga om en paketresa, på researrangören. Information om vilket flygbolag som kommer att utföra transporten skall ges vid bokningstillfället och därefter, om förändringar görs, så snart som förändringen blivit känd.

Under behandlingen i EU-parlamentet har en rad tillägg gjorts till det ursprungliga förslaget. Bland annat föreslås att även biljettförsäljaren, d.v.s. resebyrån blir ansvarig för att informera resenären om eventuella byten av flygoperatörer. Tillsammans med ECTAA har SRF protesterat mot att agenten åläggs ett informationsansvar, som är närmast omöjligt för en resebyrå att ta på sig. ECTAA har vänt sig till såväl kommissionen som parlamentet, och SRF och dess europeiska kollegor har skrivit brev till sina respektive parlamentsledamöter såväl som ansvariga ministerier. Läs mer om detta i SRF:s brev till Näringsdepartementet.

SRF 2005-10-03
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp