transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Flygpassagerares rättigheter

Regressrätt för researrangörer gentemot flygbolagenI en skrivelse till regeringen kräver SRF att researrangörer ska ges en lagstadgad rätt att kräva ersättning och kompensation av flygbolagen på samma sätt som enskilda passagerare har rätt att kräva ersättning för inställda och försenade flyg.

Resebyråer och researrangörer drabbas ofta av kostnader som orsakats av att flygbolag inte fullföljer sin del av avtal som ingåtts mellan parterna. Trots att flygbolagen är skyldiga enligt förordningen 261/2004 om flygpassagerares rättigheter att betala kompensation vid inställda och försenade flygningar, som inte orsakats av extraordinära omständigheter, vägrar de ofta att betala någonting när gruppresor bokats av researrangörer.

SRF:s skrivelse kan hämtas upp här.

2014-04-09
EU-parlamentets behandling av förslaget om reviderade rättigheter för flygpassagerareI mitten av december röstade EU-parlamentets utskott för transport- och turismfrågor (TRAN) igenom omkring 700 förslag till ändringar av kommissionens förslag till revidering av förordningen (261/2004) om flygpassagerares rättigheter.

TRAN-utskottet föreslår ett antal ändringar som innebär att de av kommissionen föreslagna passagerarrättigheterna stärks och att ytterligare rättigheter införs. Bland de väsentligaste ändringsförslagen kan nämnas:
 • Passagerarna ska ha rätt till kompensation vid förseningar efter som längst 3/5/7 timmar beroende på avståndet i stället för kommissionens förslag om 5/9/12 timmar
 • Kortare tider även för andra rättigheter såsom rätten till ombokning eller återbetalning vid förseningar och rätten till hotellogi, i vilka fall tiden föreslås ändras från 5 till 3 timmar
 • Rätt till återbetalning/ombokning och assistans vid flygbolagskonkurser (finns inte i kommissionens förslag). Flygbolagen måste visa att de har ställt tillräckliga säkerheter för att uppfylla detta krav, vilket naturligtvis välkomnas av SRF
 • Rätt att resa vidare även om passageraren inte utnyttjat alla flygkuponger. Flygbolaget får inte avboka efterföljande sträckor eller debitera extra avgifter, om passageraren har informerat flygbolaget i förväg om att han inte kommer att utnyttja alla sträckor (detta är en utvidgning av kommissionens förslag som endast gäller rätten att behålla returresan). Förslaget, om det genomförs, kommer oundvikligen att leda till högre flygpriser
 • Kommissionen har föreslagit att flygbolagets skyldighet att erbjuda assistans under extraordinära omständigheter ska begränsas till tre (3) nätter. Idag finns ingen gräns angiven. Utskottet föreslår att begränsningen ska vara hela fem (5) nätter och att passagerarna ska ha rätt, om de så vill, att själva ordna med övernattning upp till 125 euro per passagerare och natt. SRF välkomnar begränsningen men stöder inte att den utvidgas från 3 till 5 dygn, eftersom det kan få allvarliga följdverkningar för paketresearrangörerna
 • Utökad informationsskyldighet och krav på kontaktuppgifter och kontaktpunkter på flygplatserna
 • Passagerare som avbokar flygbiljetter ska ha rätt till återbetalning av skatter och avgifter, som flygbolaget inte behöver betala, utan att tilläggsavgifter debiteras
Så gott som alla ovanstående förslag innebär ökade kostnader för flygbolagen och därmed högre biljettpriser. Utskottets betänkande kommer förmodligen att debatteras och fastställas i parlamentets plenarsammanträde i februari 2014.

SRF har inför diskussionerna i parlamentsutskottet skickat brev med SRF:s synpunkter till den svenska suppleanten i utskottet. Brevet med bilagor kan hämtas upp här.

SRF 2014-01-07
Kommissionens förslag till ändring av förordningen om flygpassagerares rättigheterEU-kommissionen har lagt fram ett förslag till ändring av förordningen nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter. Avsikten med förslaget är att förtydliga de regler som hittills lett till att förordningen tolkats på så olika sätt i EU:s medlemsstater, att förstärka tillsynen och att i viss mån utöka passagerarnas rättigheter, särskilt vid förseningar. Samtidigt önskar kommissionen minska den oproportionerligt stora finansiella börda som reglerna medför för flygbolagen, speciellt i samband med extraordinära omständigheter.

Bland kommissionens ändringsförslag kan nämnas:
 • En förteckning med exempel på omständigheter, som ska betecknas som extraordinära, införs för att underlätta tillämpningen.
 • Förseningar ska kunna ge rätt till kompensation efter ett visst antal timmar beroende på avståndet. Förseningen måste dock uppgå till lägst fem timmar, vilket ska jämföras med de tre timmar som EU-domstolen kommit fram till och som därför gäller idag.
 • Rätten för passagerarna att välja mellan att få pengarna tillbaka eller att snarast bli ombokade till slutdestinationen förtydligas. Passagerarna ges dessutom en uttrycklig rätt att bli ombokade så att de når slutdestinationen inom 12 timmar, även om detta innebär att flygbolaget måste boka om dem med annat flygbolag.
 • Skyldigheten för flygbolaget att ge assistans i form av övernattning på hotell begränsas vid extraordinära omständigheter till tre nätter till ett värde av högst 100 euro per natt.
 • Genom ett klarläggande får passagerare, som har genomgående biljetter och som ankommer för sent till slutdestinationen på grund av att den första flygsträckan försenats, rätt till service och i förekommande fall kompensation av det flygbolag som orsakat förseningen.
 • En rätt till "no-show" införs, vilket innebär att den passagerare som av någon anledning inte utnyttjat utresan, inte ska kunna bli nekad att använda biljetten för returresan.
 • Passagerare ska ges rätt att ändra felstavade inom viss tid före avresa.
 • Den som reser med en paketresa och som råkar ut för händelser som regleras i förordningen, ska kunna vända sig till antingen flygbolaget eller paketresearrangören.

I sitt remissvar till Justitiedepartementet, som kan plockas upp här, lämnar SRF sin syn på de föreslagna ändringarna. En av de viktigaste punkterna är att paketresearrangören måste ges uttrycklig rätt att erhålla ersättning från flygbolaget för den skada som flygbolaget orsakar, genom att försenat och/eller inställt flyg leder till att arrangören får ersätta berörda resenärer enligt paketresedirektivet. Researrangörer måste med andra ord ges regressrätt i förhållande till flygbolaget

Kommissionens förslag kan hämtas upp här.

SRF 2013-04-28


Betänkande om flygpassagerares etablerade rättigheterEU:s förordning om flygpassagerares rättigheter, 261/2004, är föremål för översyn inom såväl EU-kommissionen som EU-parlamentet.

SRF har tagit tillfället i akt och skrivit till två av Sveriges parlamentsledamöter, nämligen: Anna Ibrisagic och Olle Schmidt.

SRF:s brev och bilaga till brevet kan hämtas upp här.

SRF 2012-01-04

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp