transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Försäkringsförmedling

SRF rekommenderar regeringen att motsätta sig EU-förslag om reglering av resebyråers försäkringsförmedlingEnligt ett förslag till nytt direktiv för försäkringsförmedling ska direktivet omfatta även resebyråers och researrangörers förmedling av reseförsäkringar.

Enligt förslaget ska den som i sin verksamhet förmedlar försäkringar som komplement i den huvudsakliga verksamheten inte behöva registrera sig hos tillsynsmyndigheten, dvs. Finans-inspektionen, men väl lämna en deklaration där om verksamhetens inriktning och omfattning.

Registrering behövs inte men deklaration ska lämnas,
  • om försäkringsförmedlarens huvudsakliga verksamhet inte är försäkringsförmedling

  • om försäkringsförmedlaren förmedlar bara vissa försäkringsprodukter som kompletterar en produkt eller tjänst och som är tydligt identifierade i deklarationen.

  • om de berörda försäkringsprodukterna inte täcker livförsäkring eller ansvarsförsäkring, utom när sådant skydd är underordnat det huvudsakliga försäkringsskyddet
Den som är deklarationsskyldig ska enligt förslaget ska ha lämplig kunskap och kompetens så att de kan fullgöra sina uppgifter och skyldigheter på ett tillfredsställande sätt, samt kunna styrka lämplig yrkeserfarenhet som är relevant för komplexiteten hos de produkter de förmedlar.

”En försäkringsförmedlare ska ha god vandel”
Medlemsstaterna ska se till att ett skäligt antal av de personer i ledningen för sådana företag som ansvarar för förmedlingen av försäkringsprodukter samt alla andra personer som direkt deltar i förmedlingen av försäkringar eller återförsäkringar kan styrka att de har de kunskaper och den kompetens som krävs för att utföra arbetet.

Försäkringsförmedlare ska ha en ansvarsförsäkring eller annan likvärdig garanti för ansvar till följd av fel eller försummelse i verksamheten, om inte en sådan garanti redan tillhandahålls av ett försäkringsföretag eller annat företag, för vars räkning förmedlaren handlar, eller ett sådant företag har tagit fullt ansvar för förmedlarens handlande. Denna försäkring eller garanti ska täcka minst 1 120 000 euro per skada och totalt 1 680 000 för alla skador under ett år.

Kunderna ska skyddas mot försäkringsförmedlarens oförmåga att överföra premien till försäkringsföretaget eller att överföra ersättningsbeloppet eller en återbetalning av premien till den försäkrade. Detta ska göras enligt varje medlemsstats eget val på något eller flera av följande sätt:
  • Bestämmelser i lag eller avtal, varigenom medel som kunden betalat till förmedlaren ska betraktas som betalade till företaget, medan medel som företaget betalat till förmedlaren inte ska betraktas som betalade till kunden förrän kunden verkligen får dem

  • Ett krav på att försäkringsförmedlare ska ha ekonomiska resurser som fortlöpande uppgår till 4 % av summan av mottagna årspremier, dock minst 16 800 euro

  • Ett krav på att kundmedel ska överföras via strikt avskilda kundkonton och på att dessa konton inte får användas för att gottgöra andra fordringsägare i händelse av konkurs

  • Ett krav på att en garantifond ska upprättas
SRF menar att förslaget är alltför långtgående och att dess krav på resebyråer är oproportionerliga. Förslaget bör därför vad avser resebyråer och researrangörer kastas i papperskorgen, vilket SRF också framfört till Finansdepartementet i brev 2012-09-20 och 2014-05-05.

SRF 2012-09-22 (rev. 2014-05-30)

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp