transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Moms på tjänster

EU-kommissionen föreslår ändringar i momsdirektivet2005-09-26

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om ändrade regler för var beskattningen av tjänster skall ske.

Huvudregel
I korthet innebär förslaget att tjänster som utförs för skattskyldiga personer (B2B) som huvudregel skall beskattas i det land där kunden har sitt säte, medan tjänster utförda för icke skattskyldiga personer, d.v.s. konsumenter (B2C), skall beskattas där leverantören befinner sig.

Undantag
Flera undantag blir dock kvar. Bland dem finns persontransporter, som föreslås beskattas där de utförs. Dagens regler förändras alltså inte, vilket med all sannolikhet innebär att utrikes flygtransporter blir nollbeskattade även i fortsättningen.

Fastighetstjänster och därmed hotellogi föreslås beskattas som idag, d.v.s. i det land där fastigheten är belägen.

Tjänster inom kultur- och idrottsområdet beskattas där tjänsterna utförs. Alltså ingen förändring.

Korttidshyra av bilar skall enligt förslaget beskattas där bilen ställs till kundens förfogande. Detta är en förändring och förenkling jämfört med nuvarande regler.

Serveringstjänster skall i fortsättningen beskattas där tjänsten fysiskt konsumeras. Även detta är en förändring till det bättre. Den dubbelbeskattning som man idag kan riskera att råka ut för, undviks genom de nya föreslagna reglerna.

I förslaget görs det också klart att förmedlingstjänster skall beskattas på samma plats, d.v.s. i samma land, som huvudtjänsten. I det första utkastet från EU-kommissionen skulle alla förmedlingstjänster beskattas i det land där förmedlaren har sitt säte. Detta hade inneburit att exempelvis en resebyrås ersättning för en utrikes flygresa hade beskattats med 25% i stället för som idag med 0%. Efter påtryckningar av bland andra ECTAA ändrades förslaget till det nuvarande. SRF är visserligen tillfreds med förändringen men kritisk till att dessa regler bara gäller vid försäljning till konsumenter (B2C). Vid försäljning till näringsidkare (juridiska personer) skall huvudregeln tillämpas, vilket bland annat innebär att företag/organisationer utan avdragsrätt för moms kommer att få betala mer om de köper en resa genom en förmedlare/resebyrå än om resan köps direkt av transportören.

Läs mer härom i SRF:s remissvar.


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp