transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Paketresedirektivet

SRF har ånyo skickat en skrivelse till regeringen med anledning av rådets arbete med paketresedirektivet.I skrivelsen tar SRF upp ett antal frågor som blir alltför betungande för arrangörerna om de skulle genomföras.

2014-12-17SRF vänder sig till regeringen efter behandlingen i parlamentet av förslaget till nytt paketresedirektivOmröstningen i parlamentet den 12 mars 2014 om EU-kommissionens förslag till nytt paketresedirektiv har resulterat i ett antal omarbetade bestämmelser, som i flera fall leder till försämrade villkor för researrangörerna.

I en skrivelse till regeringen, inför behandlingen i rådet, har SRF bland annat påtalat det fullständigt orimliga i att reklamationsfristen förlängs till tre år. Kommissionen har föreslagit ett år, vilket även det är en lång tid för tjänster av det slag som researrangörer säljer.

Att en researrangör ska kunna garantera att flygtider inte kommer att ändras med mer än tre timmar, är omöjligt med tanke på hur ofta flygbolagen ändrar sina avgångstider och ofta med kort varsel.

Om dessa och andra förslag till ändringar som påverkar researrangörerna, kan du läsa om i SRF:s skrivelse.

2014-04-09
EU-parlamentets behandling av förslaget till nytt paketresedirektivInför EU-parlamentets diskussioner om kommissionens förslag till nytt paketresedirektiv har SRF skrivit till Anna-Maria Corazza Bildt, som är svensk representant i det utskott som behandlar konsumentskyddsfrågor och därmed paketresedirektivet. SRF har i första hand lämnat sin syn på förslaget i allmänhet och även kommenterat den tyske rapportörens förslag till betänkande, dvs. ändringar. Betänkandet kommer att kompletteras med förslag av andra utskottsledamöter och sedan diskuteras i ett utskottsmöte som planeras hållas den 21 januari 2014. SRF:s brev kan hämtas upp här liksom bilagan med ändringsförslagen.

Några av rapportörens förslag, som kan få betydelse för researrangörerna och återförsäljarna, dvs. resebyråerna, finns förtecknade här nedan. Av dessa har vi markerat några med J om vi funnit att den föreslagna ändringen är en förbättring i förhållande till det nuvarande direktivet eller till kommissionens förslag och i omvänt fall med L.
 • Maximal harmonisering J
 • Passagerare som reser med olika transportmedel med övernattning (t.ex. sovvagnståg, nattfärjor) ska inte betecknas som paketresor (dock ska 24-timmarsregeln även gälla i dessa fall) J
 • Bitjänster såsom försäkringar, transporter mellan hållplats och hotell, anslutningstransporter, bagagetransporter, skidkort, cykelhyror, måltider i samband med hotellinkvartering m.fl. tjänster ska inte betraktas som självständiga turisttjänster J
 • Resenären har rätt till 50 % prisavdrag om bristen beror på extraordinära omständigheter J (Idag gäller som regel 100% i Sverige)
 • Arrangören ska ha rätt att ta betalt för assistans till resenärer som hamnat i svårigheter J


 • Om konsumenten särskilt begär det och säljaren uttryckligen informerar konsumenten om att resan inte är en paketresa, ska den inte omfattas av direktivets bestämmelser
 • ”Click through”-kombinationer som säljs av två olika företag som utbyter bokningsdata ska omfattas av definitionen av en paketresa
 • Resenären ska ha rätt att välja mellan att frånträda avtalet eller att acceptera ett erbjudande om en likvärdig resa, om priset höjs med mer än 10 %.


 • Resenären ska ges ångerrätt inom 24 timmar, om resan köpts på distans L
 • Paketresor som säljs utan vinstintresse ska inte omfattas av direktivets bestämmelser L
 • Flygtider ska anses vara en bestämd del av paketet och får inte ändras med mer än tre timmar L
 • Prisändringar ska alltid förklaras skriftligen L
 • Bevisbördan för att information lämnats innan avtal ingåtts, ska ligga hos både arrangör och återförsäljare. Alla ändringar av tidigare lämnad information (före avtalets ingående) ska skriftligen lämnas till resenären L
 • När det på grund av extraordinära omständigheter är omöjligt att återvända hem ska arrangören betala för maximalt fem extra nätter på hotell likvärdigt med det som ursprungligen bokats L
 • Reklamationstiden ska förlängas från ett till två år L
 • Kunden ska ha under vissa omständigheter ha rätt att avbeställa ett assisterat researrangemang L
 • Om en resenär inte informerats om rätten att avbeställa en resa, ska han ha rätt att avbeställa utan kostnader L
SRF 2014-01-06
Kommissionens förslag till nytt paketresedirektivEU-kommissionen lade i början av juli 2013 fram ett förslag till nytt paketresedirektiv.

SRF har lämnat sina synpunkter på förslaget i ett remissyttrande till Justitiedepartementet, som kan hämtas upp här.

I remissvaret framhåller SRF bland annat:
 • att det vore önskvärt med ett fullständigt harmoniserat direktiv så att alla arrangörer, oavsett i vilken medlemsstat de är etablerade, kan konkurrera under samma förutsättningar. Kommissionens förslag går tyvärr inte så långt, vilket innebär att arrangörer i de nordiska länderna även i fortsättningen måste förhålla sig till ett mer omfattande konsumentskydd än som gäller i andra medlemsstater
 • SRF menar att direktivet ska vara ett renodlat konsumentskyddsdirektiv och därmed inte omfatta företagskunder – Förslaget är inne på samma linje men gränsdragningen mellan konsumenter och affärsresekunder har gjorts onödigt snäv. Bara resebyråer som är specialiserade på affärsresor blir undantagna, vilket naturligtvis inte är acceptabelt
 • Alla som arrangerar paketresor ska omfattas av direktivet, dvs. även de som endast tillfälligtvis arrangerar paketresor – Ingen ändring föreslås tyvärr.
 • Förslaget om ”Assisterade researrangemang” liknar dagens ”paketliknande resor” men blir något vidare genom att inte bara transport och logi omfattas utan även bilhyror och andra turisttjänster. Genom att affärsresenärskretsen föreslås bli tämligen snäv, kommer resebyråerna att få ställa garanti för en större krets resenärer.
 • Resenären har enligt förslaget alltid rätt att avbeställa resan om han/hon kompenserar arrangören för priset minus de utgifter som arrangören inte behöver betala till följd av avbeställningen. Detta är ett förtydligande, som stöder SRF:s nuvarande villkor för paketresor och som SRF därför välkomnar.
 • Researrangörens ansvar vid extraordinära omständigheter är alltför långtgående och måste begränsas på något sätt – Viss mindre begränsning föreslås.
 • Researrangören måste ges rätt att få ersättning från underleverantörer, om eventuella fel beror på dessa – Detta tas inte upp i förslaget
SRF 2013-10-20Om den förestående revisionen av paketresedirektivetMed anledning av den översyn av paketresedirektivet som pågår inom EU, har SRF lämnat sina synpunkter på behovet att revidera direktivet i ett brev till Justitiedepartementet den 21 augusti 2012 och sedermera även träffat de tjänstemän som närmast handlägger frågan inom departementet.

SRF anser bland annat,
 • att en fullständig harmonisering måste eftersträvas. Med andra ord måste direktivet bli tvingande för medlemsstaterna, så att den nuvarande snedvridningen av konkurrensen mellan arrangörer i olika länder undviks,
 • att direktivet ska vara ett konsumentskyddsdirektiv och inte omfatta företagskunder,
 • att alla som arrangerar paketresor ska omfattas av direktivet, dvs. även de som endast tillfälligtvis arrangerar paketresor,
 • att resetjänster som idag säljs som paketliknande resor och uttryckligen förmedlas av en resebyrå inte ska omfattas av direktivet
 • att arrangörens ansvar vid extraordinära omständigheter är alltför långtgående och därför måste begränsas på något sätt och
 • att researrangören måste ges rätt att få ersättning (regressrätt) från underleverantörer, om eventuella fel beror på dessa.
SRF tar tillfället i akt och påpekar än en gång, att även flygbolag måste ställa resegarantier.

SRF 2012-09-17

Översyn av paketresedirektivetSRF har vid två tillfällen under 2007 lämnat svar på regeringens remisser med anledning av
dels EU-kommissionens översyn av paketresedirektivet,
dels ett utredningsförslag om ny paketreselag och nytt paketresedirektiv (Ds 2006:8).

Remissvaren kan hämtas upp här:

SRF:s synpunkter på utredningsförslag om ny paketreselag och nytt paketresedirektiv 2007-04-03.

SRF:s synpunkter på EU-kommissionens översyn av paketresedirektivet 2007-10-10

SRF 2007-04-03 med tillägg 2007-10-12


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp