transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
PNR - Passageraruppgifter

Parlamentet fortsätter behandlingen av kommissionens förslag om PNR-uppgifterDiskussionerna om kommissionens förslag till ett direktiv (KOM 2011:32) om användning av passageraruppgifter (PNR) i syfte att ”förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet” fortsätter i parlamentet. Med anledning härav har SRF vänt sig till utskotten för Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) och Transport och turism (TRAN) med två skrivelser som kan hämtas upp genom att klicka på LIBE respektive TRAN

SRF vänder sig mot LIBE:s förslag som skulle innebära att även resebyrån åläggs att samla in och rapportera PNR-uppgifter. SRF menar att denna uppgift och ansvaret för överföring av PNR-uppgifter endast kan åligga flygbolagen.

SRF 2015-06-23Direktivsförslag om PNR-uppgifter i brottsbekämpningssyfteMinisterrådet och parlamentet har inlett diskussioner om det förslag till direktiv om PNR-uppgifter, KOM(2011) 32, som tidigare i år lagts fram av kommissionen.

Enligt förslaget, som går något längre än de motsvarande amerikanska Secure flight-reglerna, ska flygbolagen rapportera avresande passagerare (PNR) i första hand vid resor in och ut ur EU. Det har även förekommit tal om att resor inom EU ska rapporteras. Rapporteringen ska göras till de nationella myndigheterna i berörd medlemsstat. Uppgifterna får lagras i som längst fem år. Det är flygbolagen som ska ansvara för rapporteringen men resebyråerna/agenterna föreslås bli skyldiga att informera passagerare om PNR-uppgifterna, något som SRF och ECTAA motsätter sig. SRF har lämnat sina synpunkter på förslaget i ett brev till regeringen.

Redan tidigare har liknande förslag lagts fram i form av s.k. rambeslut, se nedan. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har möjligheten att anta rambeslut upphört, varför kommissionen i stället lagt fram det nya direktivsförslaget.

Direktivsförslaget behandlas också i parlamentet, varför SRF har kontaktat ett antal ledamöter:
Brev till Anna Hedh och Olle Schmidt 23 augusti 2011
Brev till Cecilia Wikström m.fl. 9 mars 2012
Brev till Cecilia Wikström och Olle Schmidt 3 maj 2012.

2011-05-23 (rev 2012-05-10)
SRF:s synpunkter på förslag om rambeslut om passageraruppgifter (PNR) för resa till och från EUEuropeiska kommissionen lade under 2007 fram ett förslag till rambeslut om användande av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) i brottsbekämpningssyfte (KOM2007:654). Ett rambeslut är en rättsakt som beslutas av Europeiska unionens råd. Rambesluten används för att anpassa medlemsstaternas lagregler inom ett visst område till varandra. Rambeslut är bindande för medlemsstaterna, när det gäller det resultat som ska uppnås, men överlåter åt medlemsstaterna att själva bestämma hur detta ska uppnås.

Enligt kommissionens förslag ska flygbolag samla in och till myndigheterna vidarebefordra uppgifter om passagerare vid internationella flygningar. Med internationell flygning avses alla flygningar till EU från ett icke EU-land samt flygningar från EU till ett icke EU-land. De uppgifter som ska samlas in är bl.a. fullständigt namn och adress (se bilaga till förslaget). Uppgifterna ska användas i syfte att förebygga och bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Varje medlemsland ska inrätta en speciell enhet för insamling och lagring av uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år. Under den tiden får uppgifter överföras till behörig myndighet för att bl.a. identifiera personer som kan misstänkas vara inblandade i terrorism och för att användas i brottsutredningar och vid lagföring. Efter dessa tre år får uppgifterna lagras i ytterligare maximalt sju år. Under denna senare period får uppgifterna endast användas om det föreligger ett konkret hot om terroristattentat.

Enligt förslaget är det flygbolagen som ansvarar för att samla in uppgifter. Det finns dock vissa oklara hänvisningar till resebyråer som SRF är kritisk mot. Uppgifterna ska dessutom enligt förslaget samlas in och vidarebefordras vid två tillfällen, dels senast 48 timmar före avresa, dels omedelbart efter det att ombordstigning avslutats. Enligt SRF:s uppfattning måste det vara tillräckligt att uppgifterna lämnas efter det att ombordstigning har avslutats. SRF framfört dessa synpunkter flera brev till Justitiedepartementet. Den senaste skrivelsen, 2009-09-17, kan i dess helhet hämtas upp här.

Eftersom SRF befarar att det föreslagna rambeslutet kan komma att medföra betydande merarbete för resebyråerna, har vi vid flera tillfällen skrivit till Justitiedepartementet i denna fråga. SRF:s tidigare skrivelser kan hämtas upp här:

Brev till justitiedepartementet 2008-03-11
Brev till justitiedepartementet 2009-03-25
Brev till justitiedepartementet 2009-06-08

SRF 2009-10-06

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp