transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Yrkesutbildningar

Minst 250 nya TRAC-resekonsulter behövs varje årI en skrivelse till Yrkeshögskolemyndigheten har SRF påpekat att minst 250 TRAC-elever behöver utexamineras varje år för att fylla branschens behov av resekonsulter. Det är resultatet av den enkätundersökning som SRF genomförde under maj 2015. Undersökningen har besvarats av ett urval av SRF:s medlemsföretag samt ett antal stora arbetsgivare som inte är medlemmar i SRF.

Den tvååriga TRAC-resekonsultutbildningen på yrkeshögskolenivå är en av resebranschens viktigaste rekryteringsbaser. Anslagen till utbildning har drastiskt minskat och inför hösten 2015 startar enbart två nya utbildningar med totalt 50 studieplatser, vilket är alldeles för litet för att tillgodose personalbehovet för en bransch i tillväxt. Enligt de svar SRF fått genom enkäten kommer de deltagande företagen att behöva ersättningsrekrytera minst 250 personer per år under de kommande fem åren. Troligen kommer behovet att vara det dubbla.

Här kan undersökningsresultatet studeras mer i detalj.

SRF 2015-06-18 (reviderad 2018-05-16)

Resebranschens behov av kvalificerad personalSRF konstaterar i en skrivelse den 8 juli 2011 till Yrkeshögskolemyndigheten, att drygt 1 000 resekonsulter/resesäljare behöver ersättningsrekryteras inom de närmaste fem åren, bland annat på grund av omfattande pensionsavgångar.

Siffran baserar sig på en enkät som besvarades under maj 2011 av SRF:s medlemmar och av de stora charterbolagen. De företag som svarat på enkäten representerar i antal anställda 75 % av samtliga anställda i branschen. Utöver sitt behov av ersättningsrekryteringar uppger 61 % av företagen att de avser att öka antalet medarbetare under de närmaste två åren. Endast sex procent räknar med att minska personalantalet.

Behovet av kvalificerad yrkesutbildning för resesäljare är således alltjämt stort och påståendet att resesäljaryrket är på väg att försvinna är starkt överdrivet. Mindre än 20 % av medarbetarna rekryteras via Arbetsförmedlingen. Mer än 55 % av rekryteringarna görs via kontakter eller direkt från skolorna (TRAC-utbildningarna).

Trots SRF:s skrivelse och trots samtal med företrädare med myndigheten under hösten 2011 har myndigheten dragit slutsatsen att behovet av resebyråkonsulter kommer att minska under de närmaste åren, varför även antalet utbildningsplatser bör kunna reduceras.

SRF har därför skickat in ytterligare kommentarer till Yrkeshögskolemyndigheten den 17 november 2011. SRF har valt att kommentera den yrkesanalys som avser ”resekonsult/resesäljare” men även lämnat några kommentarer om analysen för yrkesgruppen ”eventarrangör/eventkoordinator och eventmanager”.

SRF 2011-12-21

Yrkeshögskola - Reformerad gymnasieskolaSRF har lämnat sina yttranden över de båda utredningsförslagen

"Yrkeshögskolan - För yrkeskunnande i förändring" (SOU 2008:29) och
"Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola" (SOU 2008:27).

SRF välkomnar förslagens huvuddrag och betonar vikten av att den nuvarande tvååriga eftergymnasiala KY-utbildningen av resesäljare, som finns vid ett antal orter i Sverige, får fortleva inom ramen för den nya yrkeshögskolan. Den föreslagna gymnasielinjen för hotell och turism kan inte på något sätt ersätta den nuvarande TRAC-utbildningen.

SRF:s yttranden kan hämtas upp här:
SOU 2008:29 Yrkeshögskolan
SOU 2008:27 Reformerad gymnasieskola

Utbildningsdepartementets hemsida kan själva utredningsförslagen hämtas upp.

SRF 2008-08-05 (rev 2008-09-01)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp