transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Agent - Återförsäljare

Resebyråns ansvar i förhållande till resenär
En resenär bokar och betalar inte sällan en resa lång tid i förväg. Tyvärr medför detta att det många gånger hinner inträffa ändringar i den planerade resan, t ex tidtabellsändringar. Emellanåt orsakar detta problem för resenären och fråga uppkommer då vem denne ska vända sig till. En resenär som köpt resan av en resebyrå har oftast inte haft kontakt med någon annan än resebyrån och kan därför ofta uppfatta resebyrån som sin motpart. Vilket ansvar har då resebyrån i förhållande till resenären?

Resebyrån – en mellanman
Normalt sett träffas ett avtal direkt mellan två parter. Av olika anledningar kan dock den ena eller båda parterna välja att istället handla genom en tredje part, en mellanman. De vanligaste formerna av mellanmän är handelsagent, återförsäljare och kommissionär.

Enligt resegarantilagen ska återförsäljare och av paketresor eller paketreseliknande resor ställa säkerhet hos kammarkollegiet innan han marknadsför en sådan resa. I paketreselagen framgår att med återförsäljare avses den som säljer eller marknadsför en paketresa som organiseras av någon annan som arrangör. Resebyråer är således normalt sett att anse som återförsäljare i den mening som anges i paketreselagen och resegarantilagen.

Vanligtvis avses dock med termen återförsäljare en part som köper varor från en leverantör för att sedan sälja dem vidare i eget namn och för egen räkning. En återförsäljare i denna mening är alltså normalt sett part i avtalet med kunden och ansvarar således för fullgörandet av avtalet. Denna beskrivning passar inte in på en resebyrå, som endast agerar som förmedlare, avtalet sluts alltså mellan resenär och arrangör. Termen återförsäljare i paketreselagen är därför missvisande.

Såsom nämnts ovan säljer återförsäljare typiskt sett varor eller tjänster i eget namn och för egen räkning, d.v.s. avtalet träffas mellan återförsäljaren och kunden. En kommissionär handlar i eget namn, men för annans räkning. Handelsagenter slutligen säljer varor eller tjänster i annans namn och för annans räkning.

En resebyrå faller således inte naturligt in under någon av dessa former av mellanmän. I branschen används ofta termen agent som en beteckning på resebyrån. Agent i denna mening är inte detsamma som handelsagent, utan utgör en mellanmansform som inte finns i den svenska rättsordningen. Vilket ansvar som åvilar resebyrån är därmed något oklart.

Resebyråns ansvar för sålda resor
Mot bakgrund av de lagregler som finns kan man lämpligen, när man diskuterar resebyråns ansvar, dela in de resetjänster som säljs av en resebyrå i a) försäljning av paketresor (inklusive paketliknande resor) och b) försäljning av enskilda resetjänster såsom persontransporter, hotellogi etc.

a) försäljning av paketresor/paketreseliknande resor
När det gäller paketresor och paketliknande resor återfinns relevanta bestämmelser i paketreselagen och resegarantilagen.

Enligt paketreselagen ansvarar arrangören av resan för att denna genomförs. Resebyrån ansvarar i förhållande till resenären, endast om den i lagens mening kan anses ha arrangerat resan. Resebyrån har således normalt sett inget ansvar för resans fullgörande. Trots att resebyrån inte har något ansvar härvidlag ska dock resebyrån, enligt resegarantilagen, ställa säkerhet hos Kammarkollegiet. Denna säkerhet får tas i anspråk för att betala tillbaka pengar till resenär om resa blir inställd eller av annan anledning inte blir av. Trots att resebyrån alltså inte är avtalspart eller ansvarar för resans fullgörande kan den resegaranti som resebyrån ställt tas i anspråk för att ersätta resenärer under vissa omständigheter. Det finns dock en viktig begränsning i resegarantilagen - om en arrangör av resa har ställt garanti får inte resebyråns garanti tas i anspråk.

Resebyråns ansvar för paketresor (inklusive paketliknande resor) kan alltså sammanfattas enligt följande. Resebyrån har inte något ansvar för fullgörandet av förpliktelserna enligt reseavtalet, utan detta ansvar åvilar arrangören. Detta till trots är resebyrån skyldig att ställa säkerhet. Om det inte finns en garanti ställd av en arrangör till en resa, kan den garanti som resebyrån ställt tas i anspråk.

Vill du läsa mer om
Paketreselagen, klicka här!
Resegarantilagen, klicka här!

b) försäljning av enskilda resetjänster
Paketreselagen och resegarantilagen avser endast försäljning av paketresor och paketreseliknande resor. För försäljning av enskilda resetjänster, saknas särskild lagstiftning som reglerar ansvaret om tjänsten inte utförs i enlighet med avtalet exempelvis på grund av att ett flygbolag går i konkurs. På samma sätt som vid försäljning av paketresor gäller dock som huvudregel att resebyrån endast agerar som mellanman mellan resenären å ena sidan och leverantören av den enskilda resetjänsten, exempelvis flygbolaget å den andra. Resenären beställer i och för sig biljetten av, och betalar till resebyrån, men resebyrån tar aldrig emot pengarna för egen räkning, utan redovisar dessa vidare till leverantören. När resebyrån har levererat biljetten till resenären har resebyrån slutfört sin del av avtalet.

Eftersom flygbolag inte är skyldiga att ställa garanti enligt resegarantilagen innebär detta vanligtvis att en resenär som köpt biljett med ett flygbolag som försatts i konkurs, endast får en oprioriterad fordran i konkursen.

Resenärer är i fall som dessa ofta av den uppfattningen att det är resebyrån som skall ansvara för ersättningsresa eller återbetalning av biljettpriset. I avsaknad av särskild lagstiftning får man gå på vad som i allmänhet gäller mellan parterna i ett avtal. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer ansvarar den som ingår ett avtal för att avtalet fullföljs. Eftersom resebyrån normalt endast förmedlar resan, ingås avtalet mellan leverantören och resenären. Det kan dock förekomma fall där det är resebyrån som är avtalspart och resebyrån ansvarar då också för avtalets fullgörande.

Det är dock inte helt klart vad som krävs för att resebyrån ska anses vara part i avtalet. I förarbetena till paketreselagen klargörs att resebyrån i normalfallet inte är part i avtalet. För att resebyrån ska anses vara part torde sannolikt krävas att resebyrån på något sätt handlat självständigt i förhållande till de avtalsvillkor som leverantören uppställer, t.ex. genom att lägga till en tjänst till avtalet eller genom att ändra eller göra tillägg i avtalet. En resebyrå skulle även kunna tänkas bli part i avtalet om resebyrån sluter avtal med resenären utan att göra klart för resenären att avtalet träffas med leverantören och detta inte heller på annat sätt framgår, t.ex. på biljett eller andra handlingar som resenären erhåller. Det är alltså mycket viktigt att resebyrån är tydlig gentemot resenären. Om det exempelvis tydligt framgår att resebyrån genom ett pålägg tar betalt för sin förmedling av resan, blir det tydligare för resenären att resebyrån inte är part. Om å andra sidan resebyrån döljer sitt pålägg för resenären är risken större att resenären får uppfattningen att resebyrån är ansvarig för resan.

Resebyrån som arrangör
När det ovan talas om resebyrå avses en traditionellt arbetande resebyrå som enbart förmedlar resor för någon annans räkning, d.v.s. avtalet sluts mellan arrangör eller flygbolag och resenären. Det spelar i detta fall ingen roll om resebyrån säljer resan i en butik eller om försäljningen sker via Internet. För tydlighetens skull bör det poängteras att en resebyrå även kan vara att anse som arrangör av en resa. Om en resebyrå exempelvis säljer en resa bestående av delar från två olika arrangörer, exempelvis flyg och hotell från en arrangör och ett utflyktspaket från en annan, kan resebyrån vara att anse som arrangör av helheten och då är också resebyråns ansvar längre gående än i de fall som behandlas här.

SRF 2006-05-03

TRANSP
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp