transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Avbeställningsskydd

SRF:s villkor för avbeställningsskydd ska ses som minsta gemensamma nämnare för medlemmarnas individuella villkor, som således kan innehålla för kunderna mer fördelaktiga bestämmelser.


SRF:s VILLKOR FÖR AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt följande:

Vid avbeställning av resa i enlighet med dessa villkor har resenären inte rätt att få tillbaka vad han/hon betalat för avbeställningsskyddet. Vid fastställande av resans pris ska i resans pris inte inräknas vad resenären betalat för avbeställningsskyddet.

Giltighetstid
Avbeställningsskyddet måste bokas och betalas senast samtidigt som den resa som avbeställningsskyddet avser. Avbeställningsskyddet börjar gälla då betalning mottagits av arrangören och upphör att gälla tre timmar före avtalsenlig avresetid.

Avbeställning
Om resenären har tecknat avbeställningsskydd får resan avbokas i fall som anges i punkterna 1-3 nedan. Resebyrån äger rätt att vid avbokning ta ut en skälig expeditionsavgift.

1. Avbeställning får ske om resenären, närstående till denne eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan, före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. Med närstående avses resenärens make, maka, sambo (med sambo avses två personer som sammanlever under äktenskapsliknande former och är folkbokförda på samma adress), registrerad partner, resenärens eller dennes makes, makas, sambos eller registrerad partners släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon.

2. Avbeställning får ske om oförutsedd händelse, efter det att avtalet blivit bindande, inträffar som förorsakar väsentlig skada i den försäkrades permanenta bostad i Sverige. Sådan oförutsedd händelse är t.ex. inbrott, brand, översvämning eller blixtnedslag.

3. Avbeställning får ske om en person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 1 eller 2 och det är oskäligt att resenären ska genomföra resan utan den andra personens sällskap. Rätt att avboka resan enligt denna punkt gäller enbart, om resorna gjorts i en och samma bokning.

Resenären ska avbeställa resan så snart som möjligt, efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen ska på tillförlitligt sätt och styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg vid avbeställning på grund av sjukdom eller olycka. Av läkarintyget ska framgå undersökningsdatum, resultatet av undersökningen, diagnos, att sjukdomen är akut samt att sjukdomen utgör ett hinder för den aktuella resan. Läkarintyget ska vara undertecknat av behörig samt oberoende läkare. Vid avbeställning på grund av annan ingripande händelse ska grunden styrkas genom relevant dokumentation, t.ex. polisanmälan.

Avbeställning ska ske skriftligen.

SRF 2014-11-04

Här kan SRF:s villkor för avbeställningsskydd hämtas upp i en utskriftsvänlig version.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp