transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Flygbolagskonkurser

Ett flygbolag som försätt i konkurs skapar stora problem för såväl resenärer som resebyråer och researrangörer. Nedan följer en genomgång av vilket ansvar en resebyrå/researrangör har för sålda flygresor.

Vilken är resebyråns roll?
För att kunna svara på frågan vilket ansvar en resebyrå har, måste man först ta reda på i vilken roll resebyrån agerat.

Huvudregeln är att en resebyrå uppträder som förmedlare av flygbiljetter. Resebyrån är inte part i avtalet, utan förmedlar endast kontakten mellan arrangören (i det här fallet flygbolaget) och kunden och har därför inget ansvar för avtalets fullgörande. Det bör noteras att en resebyrå även kan förmedla paketresor som organiserats av en arrangör.

Med arrangör menas här den som organiserar en paketresa och säljer direkt eller genom återförsäljare. Resebyrån är, som ovan sagts, vanligtvis förmedlare men kan också uppträda som arrangör, om flygbiljetten säljs tillsammans med en annan tjänst för ett gemensamt pris.

Förmedling av flygbiljetter (Seat-only)
Om resebyrån endast har förmedlat en flygbiljett med ett flygbolag som går i konkurs, har resebyrån inte något ansvar. Det är i stället flygbolaget som bär hela ansvaret i förhållande till kunden. Köp av enbart flygbiljetter omfattas inte av vare sig paketreselagen eller resegarantilagen och kunden får därmed själv bära hela förlusten. Om resebyrån vid samma tillfälle har sålt hotell till resenären kan dock kombinationen utgöra en s.k. "paketliknande resa”. Här kan du läsa mer om paketliknande resor

En flygbiljett kan ingå som ett led i en längre resa som omfattar flera flygbiljetter, många gånger med olika flygbolag som ska utföra de olika sträckorna. Den aktuella biljetten med det i konkurs försatta flygbolaget kan därför t.ex. vara utställd av ett annat flygbolag eller så kan det ingå flygbiljetter med andra bolag i en biljett utställd av konkursbolaget. Många gånger medför konkursen i sådana fall stora problem, eftersom vissa flygningar genomförs och andra inte. Resenärer bör i dessa fall vända sig till det eller de flygbolag som inte försatts i konkurs för besked om vad som gäller.

Det spelar visserligen inte någon roll för resebyråns ansvar gentemot kunden, om resebyrån vid bokningen har använt kundens kontokort eller resebyråns eget, men om kunden är konsument och har betalat resan antingen direkt till flygbolaget eller till resebyrån med ett kredit- eller betalkort, kan kunden med stöd av konsumentkreditlagen ha rätt till ersättning från banken/kortföretaget. Om resebyrån har tagit emot kortbetalningen (dvs. uppträtt som ”merchant” och löst in korttransaktionen för att sedan betala flygbolaget via BSP), kan dessvärre banken/kortföretaget i efterhand framställa krav på ersättning från resebyrån.

Flygbiljett ingående i paketresa
Om en flygbiljett sålts tillsammans med andra tjänster för ett gemensamt pris, kan tjänsterna tillsammans utgöra en paketresa. Här kan du läsa mer om paketresor. Om en flygbiljett ingår i en paketresa, ansvarar arrangören av paketresan för avtalets fullgörande. Resebyråns ansvar är alltså beroende av om resebyrån själv har arrangerat resan eller endast förmedlat den för en annan arrangörs räkning. Om resebyrån själv har arrangerat paketresan, är resebyrån skyldig att, om det är möjligt, ordna en ersättningsresa med annat flygbolag. I annat fall har kunden rätt till återbetalning av hela biljettpriset. Eftersom den inställda flygningen beror på omständigheter utanför resebyråns kontroll, har dock inte resenärerna ha rätt till någon ytterligare ersättning.

Enligt resegarantilagen kan en resenär vars resa blir inställd eller avbruten ha rätt till ersättning ur den resegaranti som en arrangör har ställt hos Kammarkollegiet. Ersättning ur resegarantin förutsätter inte att arrangören har försatts i konkurs, utan gäller oavsett anledningen till den inställda resan. Ansökningar om ersättning ur resegaranti prövas av resegarantinämnden. Om resegarantinämnden kommer fram till att en resenär har rätt till ersättning och arrangören inte är försatt i konkurs, ges företaget en möjlighet att själv betala ut ersättningen till resenären, innan resegarantin tas i anspråk.

Kan kunden avboka paketresan?
En resenär har rätt att få det han/hon har betalat för, dvs. det som framgår av avtalet. Om ett fel är väsentligt, har resenären rätt att avboka resan och få full återbetalning. Att en flygning utförs av ett annat flygbolag än det avtalade, utgör inte i sig ett väsentligt fel. Ersättningsflygningen utförs dock sannolikt inte på samma tider som den flygning som ställts in. Om resenären går miste om en eller flera dagar på resmålet, kan resenären ha rätt att avboka. Dessa fall avgörs bl.a. med hänsyn till resans längd.

Kan resenären kräva ersättning, även om resebyrån ordnat med ersättningsflyg?
Även om kunden inte har rätt att avboka resan på grund av ändrade flygtider, kan han/hon ha rätt till prisavdrag enligt paketreselagen. Om resan blir kortare än avtalat beräknas prisavdraget normalt sett till så många dagsandelar som kunden går miste om på resmålet. Om resenären går miste om andra tjänster, t.ex. en utflykt på resmålet, kan prisavdrag utgå även för sådan brist.

Om en hemresa ändras så att resenären kommer hem senare än avtalat, kan han/hon ha rätt till ersättning för kostnader som han/hon drabbas av, t.ex. förlorad arbetsinkomst. Om felet beror på en händelse utanför arrangörens kontroll, har denne dock ingen skyldighet att ersätta resenären för skador som den senare drabbas av. Enligt SRF:s mening utgör flygbolagets konkurs en sådan omständighet och arrangören bör alltså inte ha någon skyldighet att stå för eventuella merkostnader i dessa fall.

Flygbiljett ingående i paketliknande resa
Om en förmedlad flygbiljett sålts tillsammans med hotell kan kombinationen, även om den inte uppfyller kraven för att vara en paketresa, utgöra en s.k. paketliknande resa enligt resegarantilagen. Genomförs inte resan på grund av flygbolagets konkurs, kan resenären, om denne är konsument, ha rätt till återbetalning ur den av resebyrån ställda resegarantin. Det är viktigt att notera att en paketliknande resa inte omfattas av bestämmelserna i paketreselagen. Skyddet för paketliknande resor gäller vidare enbart för konsumenter, d.v.s. affärsresenärer omfattas inte.

Kan den utvidgade ansvarsförsäkringen utnyttjas?
Den utvidgade ansvarsförsäkringen hos ERV Europæiske täcker normalt sett merkostnader i form av ombokningar och återbetalningar, som en resebyrå drabbas av om ett flygbolag försätts i konkurs. Resebyrån har dock en skyldighet att minimera skadan. Resebyrån har även en skyldighet att vidta erforderliga åtgärder för att få tillbaka betalningar från t.ex. hotell om en resa inte kan genomföras. SRF rekommenderar de försäkringstagare som drabbas av en flygbolagskonkurs att kontakta ERV Europæiske eller Factor för att höra om försäkringen täcker de åtgärder som man avser att vidta.

Ytterligare information
Observera att vad som sägs ovan endast utgör en kortfattad allmän information. Rätt till hävning osv. avgörs normalt sett av en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Vid eventuella tveksamheter eller om ni har ytterligare frågor är ni välkomna att vända er till SRF, Jonas Thyberg 08-762 68 61 eller Tomas G Olsson 08-762 68 62.

SRF 2012-11-20
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp