transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Bussresenärer

I februari 2011 antogs en EU-förordning om busspassagerares rättigheter. Förordningen träder i kraft först den 1 mars 2013. Här kan du läsa förordningen i dess helhet.

I förordningen ges regler om skydd för passagerare i busstrafik. Förordningen innehåller bl.a. bestämmelser om:
  • Förbud mot diskriminering på grund av resenärens nationalitet eller biljettutfärdarens etableringsort
  • Förbud mot diskriminering av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet
  • Passagerares rätt till information
  • Passagerares rättigheter vid försening
  • Information till, skydd för samt assistans till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet
Förordningens regler gäller främst linjetrafik överstigande 25 mil. Med linjetrafik avses persontransport med buss på regelbundna tider längs bestämda färdvägar, där passagerare kan stiga på och av vid i förväg bestämda hållplatser. För linjetrafik som understiger 25 mil ska endast vissa bestämmelser tillämpas. Delar av förordningens bestämmelser ska vidare tillämpas på tillfällig trafik om påstignings- eller avstigningsplats är belägen inom EU. Med tillfällig trafik avses trafik som inte utgör linjetrafik och som huvudsakligen kännetecknas av busstransport av grupper av passagerare, som har bildats på initiativ av kunden eller transportören.

Framförallt är det transportörer som åläggs skyldigheter, men även resebyråer och researrangörer har genom förordningen vissa skyldigheter, särskilt vad gäller information till resenärer och vidareförmedling av information om behov av assistans för personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet. Här kan medlemmar hämta en lathund som visar resebyråns och researrangörens skyldigheter enligt förordningen.

SRF 2011-11-02
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp