transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Personer med funktionshinder

Förordning om rättigheter för personer med funktionshinder
I förordning 1107/2006 ges regler om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

Förordningen innehåller regler för skydd av och assistans till personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet i samband med flygresor när de reser från, till eller via en flygplats inom gemenskapen, eller, om flygningen sker med ett EG-trafikföretag, från en flygplats i tredje land.

Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet
Med "personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet" avses personer vars rörlighet är nedsatt på grund av fysiskt eller psykiskt funktionshinder eller psykisk funktionsnedsättning eller på grund av annat funktionshinder eller ålder. Ofta används den engelska förkortningen PRM för dessa personer, Persons with Reduced Mobility.

Skyldigheter för flygbolag, resebyråer och researrangörer
I förordningen finns skyldigheter för flygbolag och deras agenter samt för researrangörer. Med begreppet researrangörer avses i förordningen såväl researrangörer som återförsäljare.

Huvudregeln enligt förordningen är att personer med funktionshinder inte får diskrimineras på grund av funktionshindret. Platsreservation får inte vägras med hänvisning till att personen är funktionshindrad och en sådan person får inte heller nekas ombordstigning om giltig biljett och platsreservation finns.

Platsreservation får dock vägras eller ombordstigning nekas,
• om det sker för att uppfylla säkerhetskrav som följer av lag eller myndighetsföreskrift, eller
• om ombordstigning inte är praktiskt möjlig på grund av flygplanets storlek eller dess dörrar.

Om platsreservation vägras eller ombordstigning nekas med stöd av ovanstående undantag skall den funktionshindrade utan dröjsmål underrättas om skälen för detta. På begäran skall sådan underrättelse också ske skriftligen inom fem dagar från begäran. Vid vägrad platsreservation skall dessutom flygbolaget, dess agent eller researrangören göra rimliga ansträngningar för att erbjuda ett godtagbart alternativ.

Flygbolag, agenter och researrangörer är vidare skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att, vid alla sina försäljningsställen, inbegripet vid telefon- och internetförsäljning, ta emot underrättelse från person med funktionshinder om behov av assistans. Efter mottagandet av sådan underrättelse skall informationen vidarebefordras inom viss tid dels till avgångs-, ankomst- och transitflygplatserna, dels till det flygbolag som utför flygningen om platsreservationen inte gjorts hos detta.

Hur ska uppgifter om personer med funktionshinder (PRM) vidarebefordras?
Läs om resebyråns skyldighet att underrätta flygplatserna om den funktionshindrades behov av assitans på nästa sida, Underrättelse om PRM.

Ansvarig myndighet
Luftfartsstyrelsen utsedd till ansvarig myndighet i Sverige för förordningen, vilket bland annat innebär att se till att reglerna tillämpas på svenska flygplatser och flygbolag. Luftfartsstyrelsen ska också ta emot klagomål från resenärerna om förordningens krav inte har uppfyllts.

En översikt över resebyråns och researrangörens skyldigheter kan hämtas av medlemmar här.

Länkar till nyttig information om förordningen:
Video på EU-kommissionens hemsida om funktionshindrades rättigheter enligt förordningen
Transportstyrelsen

SRF 2006-08-03 (rev 2011-11-25)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp