transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Moms på förmedlingstjänster

RESEBYRÅTJÄNSTERHär redogörs för resebyråers skattskyldighet för förmedlingstjänster och andra likartade tjänster. Även reglerna för beskattningen av de förmedlade tjänsterna berörs. Som förmedlare kan resebyrån agera på uppdrag av antingen producenterna/leverantörerna av de förmedlade tjänsterna eller köparna (resenärerna) av tjänsterna eller av båda.

När en resebyrå eller en researrangör säljer resetjänster i eget namn ska under vissa förutsättningar de s.k. vinstmarginal-
beskattningsreglerna VMB tillämpas. För information om dessa regler hänvisas till avsnittet Vinstmarginalbeskattning (VMB).


Resebyråns provisioner och avgifter
En resebyrå uppträder vanligtvis som agent / mellanman / förmedlare, vare sig det är för producentens/leverantörens eller för kundens räkning. Sedan 2010 gäller olika skatteregler beroende på om kunden är en näringsidkare (B2B Business to Business) eller en icke-näringsidkare (B2C Business to Consumers). Resebyrån måste därför som skattskyldig för sina tjänster kunna skilja på kunder som är näringsidkare och sådana som inte är näringsidkare. Av en förteckning nedan framgår vilka personer som vanligtvis inte är att betrakta som näringsidkare.

När resebyrån tillhandahåller näringsidkare förmedlingstjänster ska dessa enligt den första av två huvudregler beskattas där kunden har sitt fasta etableringsställe. När resebyråns förmedlingstjänster däremot tillhandahålls personer, som inte är näringsidkare, ska beskattningen enligt den andra huvudregeln ske i enlighet med de regler som gäller för den förmedlade huvudtjänsten. Från den första huvudregeln finns ett undantag för förmedling av tjänster som utförs utanför EU, se vidare nedan under 2.

Den första huvudregeln medför bl.a. att en resebyrå, som förmedlar tjänster till en utländsk näringsidkare, inte ska debitera svensk moms utan i stället tillämpa s.k. omvänd betalningsskyldighet (RC=Reverse Charge). Om den utländska kunden är en näringsidkare som är etablerad inom EU:s momsområde, ska den svenska resebyrån ange kundens momsregistreringsnummer (VAT-nr) på fakturan. Kunden ska vid mottagandet av fakturan lägga till den moms som gäller i den medlemsstat där kunden är etablerad. För kunder som är näringsidkare etablerade utanför EU behöver inget VAT-nr anges. Varje kvartal ska den svenska resebyrån (säljaren) rapportera värdet av de tjänster som resebyrån sålt till köpare i andra EU-länder och för vilka resebyrån inte debiterat moms. Varje kunds VAT-nr och värdet av tjänsten/erna ska redovisas i rapporten. Rapporteringen till Skatteverket sker i den s.k. periodiska sammanställningen, som rapporteras in till Skatteverket elektroniskt. Mer om detta kan läsas på Skatteverkets hemsida.

I de följande tabellerna är skattereglerna och skattesatserna för de vanligast förekommande resetjänsterna och de därmed sammanhängande förmedlingstjänsterna förtecknade.


I. Skatteregler och skattesatser för rese- och resebyråtjänster
Av de följande tabellerna kan utläsas när beskattning ska ske, var och hur skatten ska redovisas och vilka skattesatser som ska tillämpas.

Skattereglerna för förmedlingstjänster är markerade med fet stil.

Tabellerna är uppdelade i följande tre avsnitt:

1. B2C-transaktioner. Köparen är en icke näringsidkare som betalar ett arvode till förmedlaren/resebyrån

2. B2B-transaktioner. Köparen är en näringsidkare som betalar ett arvode till förmedlaren/resebyrån

3. B2B-transaktioner. Leverantören (näringsidkare) betalar provision till förmedlaren/resebyrån

4. Diverse kommentarer


1. B2C-transaktioner. Köparen är icke näringsidkare som betalar ett arvode till förmedlaren/resebyrånResebyråer med fast etableringsställe i Sverige ska tillämpa reglerna och skattesatserna i den blå kolumnen för sina förmedlingstjänster, som riktar sig till icke-näringsidkare (privatpersoner/konsumenter).

Som framgår under avsnittet Resebyråers skattskyldighet till moms är resebyrån sällan skattskyldig för den förmedlade tjänsten utan i de flesta fall endast för själva förmedlingstjänsten (markerad med fet stil).

Den högra kolumnen gäller för resebyråer som inte har fast etableringsställe i Sverige. Dessa ska registrera sig för mervärdesskatt i Sverige om de förmedlar rese- och turisttjänster till icke-näringsidkare i Sverige. Detta har angetts med en * (asterisk) efter skattesatsen. På motsvarande sätt kan en svensk resebyrå, som förmedlar samma slags tjänster i ett annat EU-land, vara skyldig att registrera sig för mervärdesskatt i det landet..Exempel på personer som inte är näringsidkare• Privatpersoner
• Holdingbolag som saknar momsregistreringsnummer
• Personer som tillhandahåller tjänster gratis och saknar momsregistreringsnummer
• Stiftelser utan rörelse som saknar momsregistreringsnummer
• Allmännyttiga ideella föreningar som saknar momsregistreringsnummer
• Myndigheter som endast bedriver myndighetsutövning och som saknar momsregistreringsnummer
2. B2B-transaktioner. Köparen är en näringsidkare som betalar ett arvode till resebyrånHuvudregel ett enligt ML 5 kap. 5§
När en resebyrå förmedlar rese- och turisttjänster till näringsidkare, ska resebyråns förmedlingstjänst beskattas där näringsidkarens fasta etableringsställe är beläget. Detta innebär att svensk moms (full skattesats) ska läggas på resebyråns förmedlingsarvode och debiteras näringsidkare med fast etableringsställe i Sverige (Den vänstra kolumnen).

För näringsidkare i annat EU-land ska omvänd skattskyldighet (RC** = reverse charge) tillämpas, vilket innebär att ingen svensk moms ska debiteras. I stället blir köparen i det andra landet skattskyldig i sitt land, allt förutsatt att köparen har ett momsregistreringsnummer (Mittenkolumnen).

Inte heller vid försäljning till näringsidkare i land utanför EU och EU:s momsområde ska svensk moms debiteras (Den högra kolumnen).

Förmedlingstjänster som avser tjänster, som utförs utanför EU, ska inte beskattas. Detta framgår även av Skatteverkets ställningstagande 2010-12-09, Inte heller förmedling av transporttjänster med slutdestination utanför EU beskattas i Sverige.

Som framgår under avsnittet Resebyråers skattskyldighet till moms är resebyrån sällan skattskyldig för den förmedlade tjänsten utan i de flesta fall endast för själva förmedlingstjänsten (markerad med fet stil)..3. B2B-transaktioner. Leverantören betalar provision till resebyrånNär leverantören betalar provison eller annan förmedlingsersättning till resebyrån, är det i allmänhet fråga om en transaktion mellan två näringsidkare (B2B). Av huvudregeln i 5 kap. 5§ följer att beskattningen ska ske, där köparen har sitt fasta etableringsställe. Eftersom leverantören är köpare av förmedlingstjänsten, ska beskattningen ske där leverantören är etablerad.

Som framgår av Skatteverkets ställningstagande 2010-12-09 ska förmedlingstjänster som avser tjänster, som utförs utanför eller delvis utanför EU, inte beskattas.

Observera att tabellen nedan bara visar hur förmedlingstjänsterna ska beskattas. För beskattningsreglerna om de förmedlade underliggande rese- och turisttjänsterna hänvisas till tabellerna ovan..4. Diverse kommentarerI. EU
Som områden liggande utanför EU ska i detta sammanhang räknas Kanarieöarna, Grönland, Färöarna, Åland, Kanalöarna (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark och Herm), Gibraltar och de franska utomeuropeiska departementen (Guadeloupe, Martinique, Réunion och Franska Guyana).


II. Förmedling av paket- och charterresor
I samband med skatterevisioner har det framkommit att mervärdesskatten på provisioner till resebyråer inte alltid behandlats korrekt. Researrangörer som arrangerat resor, som faller under de s.k. vinstmarginalbeskattningsreglerna, har vid kreditering av provisionsersättningar till resebyråer som förmedlat dessa researrangemang, inte alltid lagt till mervärdesskatt på provisionerna.

I något fall, där Skatteverket upptäckt att moms inte redovisats för erhållna provisioner på sådana researrangemang, har resebyrån blivit ålagd att rätta felet. Resebyrån har således blivit tvungen att retroaktivt debitera researrangören för moms på tidigare erhållna provisioner, vilket inneburit ett både omfattande och mindre angenämt arbete.

Det är visserligen den som förmedlar skattepliktiga resetjänster som är skattskyldig för förmedlingsersättningen (provisionen) från leverantören av resetjänsten, men i många fall brukar det av praktiska skäl vara leverantören som krediterar förmedlaren dennes ersättning. I dessa fall måste leverantören även kreditera momsen. SRF rekommenderar dock sina medlemmar att ställa ut fakturor för alla sina förmedlingsersättningar från leverantörer av turist- och resetjänster.

För resor som företas inom eller delvis inom EU (med undantag av bl.a. Kanarieöarna, Åland etc), för vilka resetjänster köps in från andra skattskyldiga personer och som säljs till icke skattskyldiga personer i arrangörens eget namn, ska de s.k. marginalbeskattningsreglerna (ML kap 9b) tillämpas. Förmedlingstjänster för sådana researrangemang ska beskattas med 25% moms. Sker resorna däremot bara delvis inom EU, ska förmedlingstjänsterna inte beskattas.

Exempel:

1. Ett rederi arrangerar en resa till Tyskland med ett av rederiets fartyg. I researrangemanget ingår övernattning på hotell i Hamburg. Hotellrummet köps in från annat företag. Rederiet säljer hela resan som ett av rederiet arrangerat paket, dvs. i eget namn. I detta fall ska hotelldelen marginalbeskattas. Skattskyldig är rederiet. Den resebyrå som förmedlar denna resa är skattskyldig för förmedlingsersättningen från rederiet.

2. Hade resan i stället gått till Åland med övernattning i Mariehamn skulle ingen moms utgå, eftersom Åland tillhör de undantagna territorierna. Inte heller om resan gått till Norge, eftersom Norge inte tillhör EU. Förmedlingsersättningen ska i dessa fall inte beskattas, eftersom de förmedlade tjänsterna företas utanför eller delvis utanför EU.


III. Förmedling av hotellrum bokade hos s.k. bed banks eller hotellgrossister
Inte sällan bokar resebyråer hotellrum genom företag som säljer eller i sin tur förmedlar hotellrum. Dessa företag brukar på engelska gå under beteckningen ”bed banks”, ”hotel aggregators” eller på svenska ”hotellgrossister”. Dessa företag kan sälja hotellrummen i eget namn eller förmedla dem för hotellens räkning. Företag som är etablerade inom EU, brukar på sina fakturor ange att de tillämpar vinstmarginalbeskattningsreglerna för resebyråer (TOMS, Tour Operators Margin Scheme) utan att specificera momsbeloppet. På fakturor från bed banks utanför EU anges sällan någon moms. Inte heller när svenska hotellrum förmedlas anges momsbeloppet öppet.

Fråga har uppkommit hur resebyråerna ska redovisa momsen vid vidareförmedling till sina kunder.

SRF rekommenderar att ingen moms debiteras för själva hotellvistelsen (den har redan redovisats av hotellet) utan endast för förmedlingsarvodet. På fakturan bör anges att ”Ersättningen för hotellvistelsen har mottagits för [Bed Banks] räkning”. Förmedlingsarvodet visas separat och debiteras med moms i enlighet med tabellerna ovan.

Vid vidareförsäljning i eget namn, exempelvis i samband med ett grupp- och konferensarrangemang, ska hotellkostnaden behandlas på samma sätt som andra kostnader ingående i arrangemanget.


IV. Kontokortsavgifter
Det förekommer att resebyråer tar ut en särskild avgift av kunden, när kunden betalar med sitt kredit- eller betalkort. Även om det skulle kunna hävdas att en sådan avgift utgör ersättning för en betalningsförmedlingstjänst och att den därmed skulle vara momsfri, rekommenderar SRF att avgiften beskattas på samma sätt som resebyråns förmedlingstjänst. Sedan 2011 är det inte längre tillåtet att ta ut avgifter för kontokortsbetalningar.


V. Blandad verksamhet
En resebyrås verksamhet kan ibland till viss del vara momsbefriad. Det är exempelvis fallet när resebyrån förmedlar avbeställningsförsäkringar och andra försäkringar, eftersom försäkringsverksamhet inte är en momspliktig verksamhet. Resebyrån sägs i det fallet bedriva blandad verksamhet. Speciella regler gäller då för rätten att dra av ingående moms.

Om exempelvis den momsfria delen står för 30 % av intäkterna och den momspliktiga för 70 %, får endast 70 % av den ingående momsen dras av för sådana kostnader som inte kan öronmärkas för vare sig den ena eller den andra delen av verksamheten.

En vanlig fördelningsgrund är omsättningen. En annan kan vara nedlagt arbete, i form av arbetad tid.

Försäljningen av försäkringar tar i allmänhet ganska liten del i anspråk av en resebyrås tid. Däremot kan intäkterna i form av provision vara en stor del av resebyråns nettoomsättning/bruttoresultat men en förhållandevis mindre del av resebyråns försäljning/affärsvolym. I samband med övergången till de redovisningsregler, som rekommenderas av SRF alltsedan år 2005, kan således intäkterna av försäkringsverksamheten bli en större del av nettoomsättningen än som varit fallet när även den förmedlade försäljningen ingick i nettoomsättningen.

SRF rekommenderar därför att fördelningsgrunden för blandad verksamhet även i fortsättningen är resebyråns totala försäljning, dvs. inklusive den förmedlade försäljningen, eller nedlagd arbetstid om detta överhuvudtaget är möjligt att beräkna.

Om det vid beräkningen framkommer att den momsfria andelen understiger 5 % kan i praktiken all moms lyftas av enligt den s.k. 95 %-regeln. Endast sådan ingående moms som direkt hänför sig till den momsfria verksamheten ska då inte dras av.


Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen
Senaste ändringar gjorda 2015-02-05


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp