transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Resebyråers skattskyldighet till moms

Rekommendation – ändrad redovisningsskyldighet
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, SRF, rekommenderar sina medlemmar att så snart det bedöms lämpligt gå över till att som skattskyldig endast redovisa utgående mervärdesskatt för den egna omsättningen, d.v.s. för den fakturering som görs i resebyråns eget namn. Resebyrån bör således inte längre uppträda som skattskyldig för de tjänster, som resebyrån endast förmedlar. Som exempel på sådana förmedlade tjänster kan nämnas persontransporter med flyg, båt, tåg m.m., hotellogi osv. Väl att märka är att den serviceavgift som resebyrån tar ut av kunden i samband med bokning och förmedling av sådana resetjänster, liksom den eventuella provision resebyrån får från leverantören av de förmedlade tjänsterna, är att betrakta som resebyråns egna tjänster och att den moms som är hänförlig till dessa egna tjänster ska redovisas av resebyrån. Resebyrån är alltså skattskyldig för dessa förmedlingstjänster.

Bakgrund
Sedan åtskilliga år har så gott som de flesta svenska resebyråer inkluderat försäljningen av förmedlade flygbiljetter och andra förmedlade tjänster i sin omsättning, ett redovisningssätt som också rekommenderats av SRF. Man kan visserligen diskutera om detta ger en fullt rättvisande bild av resebyråernas verksamhet, men likväl har denna redovisningsprincip varit den allmänt tillämpade under många år. Den har tvivelsutan underlättat jämförelser med andra företag inom branschen och gjort det lättare att bedöma verksamheten och den försäljning som genereras av resebyråer.

När moms på resor och på förmedling av dessa infördes i början av 1990-talet, kom företrädare för branschen överens med dåvarande Riksskatteverket att resebyrån skulle vara redovisningsskyldig även för den förmedlade omsättningen, vilket var och är i överensstämmelse med de då och hitintills tillämpade redovisningsprinciperna.

Varför ändra?
SRF har tvingats anpassat sin rekommendation om redovisning av resebyråers nettoomsättning till Redovisningsrådets rekommendation nr 11 och Bokföringsnämndens allmänna råd 2003:3. Enligt dessa båda redovisningsrekommendationer kan inte den förmedlade försäljningen betraktas som intäkt i en resebyrås redovisning. Endast de provisioner och serviceavgifter, som resebyrån tar ut av leverantören respektive kunden i samband med förmedlad försäljning, kan redovisas som intäkt och därmed som nettoomsättning. Se vidare SRF:s redovisningsrekommendation. Som en konsekvens bör också momsredovisningen ändras.

EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv är dessutom mycket tydligt vad avser redovisningen av förmedlad försäljning. Enligt direktivets Artikel 11 A 3 c ska belopp som mottagits för sådan försäljning redovisas på ett avräkningskonto. ”Den skattskyldiga personen ska visa utläggens faktiska storlek och får inte dra av någon skatt som påförts dessa transaktioner.”

Observera att denna förändring inte påverkar resebyråns redovisningsskyldighet vid försäljning i eget namn. När en resebyrå arrangerar och säljer paketresor ska antingen vinstmarginalbeskattningsreglerna enligt ML 9b kap. (vid försäljning till icke skattskyldiga personer) eller de allmänna reglerna (vid försäljning till näringsidkare som har rätt till avdrag av ingående moms) tillämpas.

Mervärdesskatten i resebyråns fakturor
Förutom den mervärdesskatt som resebyrån själv är skattskyldig för, bör också den skatt som är hänförlig till den förmedlade tjänsten, exempelvis flygtransporten, visas i resebyråns faktura. I annat fall kan mottagaren av fakturan få problem med att dra av den ingående momsen på den förmedlade transporttjänsten. Det måste dock tydligt framgå att det är fråga om ”förmedlad mervärdesskatt” och att denna är korrekt redovisad. Bland annat ska flygtransportörens momsregistreringsnummer anges. Mer härom kan läsas under Faktureringsregler.

Har Skatteverket några synpunkter på när denna förändring skall vara genomförd?
Vid kontakter med representanter för Skatteverket har vi fått den uppfattningen att man har förståelse för att det kan ta mer eller mindre lång tid för många resebyråer att anpassa sina system till denna förändring och att man därför inte kan förvänta sig att alla resebyråer omedelbart går över till det rekommenderade redovisningssättet.

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen
Stockholm den 12 augusti 2005
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp