transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Vinstmarginalbeskattning

VINSTMARGINALBESKATTNING AV RESETJÄNSTER (VMB)Sedan 1996 ska en resebyrå i vissa fall tillämpa de s.k. vinstmarginalbeskattningsreglerna (nedan VMB) enligt ML kap 9b. Här nedan lämnas en kortfattad information av reglerna. För mer ingående beskrivning hänvisas till Skatteverkets information om Vinstmarginalbeskattning – Resetjänster"


Förutsättningar för VMB
En resebyrå ska tillämpa VMB om resebyrån uppfyller samtliga följande tre villkor:

Resebyrån/researrangören tillhandahåller resetjänster inom EU:s "momsområde" och
(I Skatteverkets broschyr på sidan 6 finns en förteckning över vilka områden som räknas till EU:s momsområde, där också Sverige ingår.)
  • köper in varor och tjänster från andra näringsidkare och säljer dessa till resenären
  • handlar och
  • uppträder i eget namn i förhållande till kunden
En resebyrå kan sägas handla eget namn om den
  • är kundens och/eller resenärens avtalspart,
  • har ett affärsmässigt ansvar gentemot kunden eller
  • är ansvarig i enlighet med paketreselagen

Inköp från andra näringsidkare
Den moms som debiteras resebyrån av andra skattskyldiga personer för tjänster och leveranser som är till direkt nytta för den resande är inte avdragsgill.


Beskattningsunderlag
Faktisk marginal

Beskattningsunderlaget utgörs av resebyråns marginal (resepaketets täckningsbidrag), d.v.s. skillnaden mellan resepaketets pris och kostnaderna för de varor och tjänster som kommer resenären direkt till godo. Om det i paketet ingår egenproducerade tjänster, såsom logi i eget hotell, ska den delen inte räknas in i underlaget. Momsen på marginalen ska inte heller räknas in i ersättningen för resan vid beräkningen av beskattningsunderlaget.

Exempel på beskattningsbart belopp:

Försäljningspris för paketet (exkl. marginalmoms)1 000
Avgår kostnader (inkl moms) för tjänster och varor
som kommer resenären direkt tillgodo- 840
Marginal (16%) före skatt160
Moms (25% av marginalen) - 40
Vinstmarginal/Täckningsbidrag 120


Priset för paketet inkl. moms blir således 1 040. Marginalen inkl. momsen blir i exemplet 19,2% eller 200, varav 20% utgör moms.

Schablonmarginal
Skatteverket tillåter att man alternativt använder sig av en schablonmarginal på 13% av försäljningspriset inkl moms. Vinstmarginalskatten blir 20%, eftersom momsen redan ingår i priset. Skatten kan också räknas fram direkt som 2,6% (20% av 13%) av försäljningspriset. I det ovanstående exemplet blir schablonskatten 2,6% 1 040, dvs. 27,4.


Försäljning till näringsidkare
Då kunden är en näringsidkare, som har rätt till avdrag för ingående moms, får de allmänna momsreglerna tillämpas. SRF rekommenderar dock att VMB frångås endast om resetjänsterna tillhandahålls i Sverige. Vid försäljning av resetjänster som utförs inom EU men utanför Sverige, bör VMB tillämpas.

Bestämmelserna om VMB bygger på EG:s sjätte momsdirektiv och ska i första hand tillämpas vid försäljning till privatpersoner. Enligt den svenska lagen har nämligen resebyrån möjlighet att tillämpa de allmänna reglerna, dvs. att momsbelägga fakturan på normalt sätt, om köparen av ett resepaket, som uppfyller de ovanstående villkoren, är en näringsidkare vars verksamhet medför rätt till avdrag för eller återbetalning av ingående mervärdesskatt. På så sätt får en näringsidkare möjlighet till avdrag för den i resepaketet ingående momsen, vilket inte skulle ha varit fallet om VMB hade måst tillämpas.


Resebyråns faktura till kunden
När VMB tillämpas ska följande text anges på fakturan: "Vinstmarginalbeskattning för resebyråer.

SRF rev. 2014-02-06
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp