transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Varför skall man vara medlem i SRF?

Vill du och din resebyrå vara med och påverka framtiden för vår bransch?

SRF vill skapa mervärden för sina medlemmar genom en hög servicenivå. Den snabba föränderliga utvecklingen inom resebyråbranschen kräver ständig bevakning. Löpande förser vi våra medlemmar med information om allt från nya skatteregler, försäljningsstatistik till trendanalyser och viktiga beslut. Vi bevakar kontinuerligt alla politiska branschfrågor inom EU. Våra medlemmar ska alltid vara uppdaterade.

Ett medlemskap i SRF innebär bland annat ekonomiska besparingar. SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen med åtskilliga miljontals kronor.

SRF arbetar med lobbyverksamhet genom att identifiera branschgemensamma frågor och driva dessa mot EU, riksdag, regering och statliga myndigheter. SRF har aktiva och goda relationer med andra företag och organisationer inom branschen i såväl Sverige som övriga Europa. Vad gäller frågor som kan påverka hela resebyråbranschen, arbetar SRF genom paraplyorganisationen i Bryssel ECTAA (The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association) för att få till beslut till stånd som gagnar branschen.

Som medlem i SRF får resebyråer och deras anställda tillgång till kompetensutveckling. Vi erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet inom de områden vi bedömer som viktiga för medlemmarna. Seminarier hålls löpande i aktuella ämnen.

Medlemskap i SRF ger ditt företag en kvalitetsstämpel gentemot omvärlden. I SRF:s stadgar finns bestämda kriterier, som måste uppfyllas för att medlemskap ska kunna beviljas. Medlemmar som inte uppfyller kriterierna kan uteslutas. Därigenom säkerställer vi att det endast är seriösa företag som godkänns som medlemmar i SRF. Vi är måna om att resebranschen ska präglas av hög etik och god moral.

SRF ger sina medlemmar tillgång till ett stort nätverk av branschkollegor, som kan utbyta erfarenheter, träffas på kurser och seminarier mm. Det är trots allt i dialog individer emellan som nya idéer föds och vi gemensamt kan skapa visionen för resebranschen i framtiden.

Genom en aktiv hemsida erbjuder SRF en värdefull informationskanal som kan tjäna som en uppslagsbok. Via hemsidan eller genom direkt personlig kontakt kan du som medlem få svar på många branschfrågor.

SRF ger sina medlemmar råd i bland annat momsfrågor och juridiska spörsmål och bistår medlemmar i kontakter med myndigheter, vid tvister i Allmänna Reklamationsnämnden eller domstol. SRF tar fram olika hjälpmedel för medlemmarnas verksamhet, såsom riktlinjer, avtalsmallar etc.

Att driva verksamhet inom resebranschen ställer höga krav på att företagen har tillräckliga försäkringsskydd. SRF har tagit fram en verksamhetsförsäkring som kan tecknas till en lägre premie för SRF:s medlemmar. SRF arbetar löpande med att förhandla med försäkringsbolag om förbättringar av försäkringen och bistår vid behov medlemmarna i kontakter med försäkringsbolaget vid inträffad skada.

SRF 2018-04-04
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp