transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
OM SRF

SVENSKA RESEBYRÅ- OCH ARRANGÖRSFÖRENINGEN (SRF)bildades 1937 och företräder i dag merparten av landets resebyråer och researrangörer (drygt 90 % räknat i omsättning). SRF har 275 medlemsföretag med fler än 400 försäljningsställen. Våra medlemmar är både stora och små resebyråer och researrangörer, svenska och internationella resebyråkedjor samt renodlade internetresebyråer.

Medlemsföretagen sysselsätter runt 6 000 personer och hade en affärsvolym på ca 70 mdr kr år 2016.

TRANSPAFFÄRSIDÉ
Svenska resebyrå- och researrangörsföreningens affärsidé är att skapa förutsättningar för reseföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

INFORMATION och RÅDGIVNING
SRF bistår medlemmarna med rådgivning och information samt genomför gemensamma marknadsföringsåtgärder. SRF publicerar nyhetsbrev, statistik, fakta och information på hemsidan och arrangerar seminarier och utbildning.

FÖRSÄKRINGAR OCH GARANTIER
SRF har tagit fram fördelaktiga försäkringslösningar för medlemsföretagen, t.ex. verksamhetsförsäkring och utvidgad ansvarsförsäkring. Sedan årsskiftet 2016/2017 kan vi även erbjuda säkerheter för olika former av resegarantier genom bolaget Vector Nordic AB.
SRF har också andra fördelaktiga avtal för sina medlemmar, som t.ex. vid behov av krisstöd.

INTERNATIONELLT
SRF är medlem i paraplyorganisationen inom EU, ECTAA - Group of National Travel Agents' and Tour Operators' Associations within the EU ECTAA. Vidare finns ett utvecklat samarbete mellan reseföreningarna i Norden och Baltikum.

LOBBYING
SRF arbetar för att påverka riksdag, regering och offentliga myndigheter när det gäller utredningar och lagförslag som påverkar reseföretagens ansvar, utveckling, inriktning och affärsförhållanden.

LÖNSAMHET
Lönsamhet är en central fråga. SRF förhandlar inte om enskilda medlemmars kommersiella avtal men medverkar i branschfrågor av kommersiell betydelse som t.ex. modeller för nya ersättningsformer, affärsutveckling och principer för olika avtal, försäkringsfrågor, betalningsrutiner, garantier m.m.

MEDLEMSKAP
För medlemskap i SRF krävs att företagets verksamhet pågått i minst ett år och att företaget har sunda ekonomiska förhållanden. Företaget ska också ha ställt lagstadgade och för branschen gällande garantier.

En resebyrå eller researrangör som inte uppfyller kraven på fullvärdigt medlemskap kan antas som provmedlem utan rätt att marknadsföra sig som SRF-medlem under förutsättning att verksamheten startat.

Varje medlem måste uppfylla SRF:s kriterier. SRF står därigenom för kvalitet och trovärdighet. Medlemsföretagen skapar därmed köptrygghet för sina kunder.

MÅL
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska i sin verksamhet skapa tydligt mervärde för medlemsföretagen.

STRATEGIER
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska påverka och utveckla resebranschens villkor och grundläggande strukturer.

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska analysera och kommunicera trender och branschutveckling

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska utveckla goda relationer med myndigheter och opinionsbildare.

UTBILDNING
För vidareutveckling av nödvändig branschutbildning som ger god yrkeskompetens är SRF representerat i olika styrelser och kommittéer. SRF är huvudägare i TRAC Travel Academy. Utbildning och seminarier arrangeras i SRF:s regi.

VISION
De av SRF godkända reseföretagen ska tillhöra de ledande företagen inom näringslivet när det gäller utveckling, tillväxt och lönsamhet.

ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål som framgår av stadgarna är att verka för en positiv utveckling av resebranschen samt bevaka medlemmarnas rättigheter/skyldigheter samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor.

Text senast reviderad 2018-04-04
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp