transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
SRF:s historik

Det var i mars 1937 som tre resebyråtjänstemän från SJ Resebyrå, Nyman & Schultz och Nordisk Resebyrå tog initiativet till Svenska Resebyråföreningen. I de nya stadgarnas första paragraf angavs att föreningens målsättning var att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Man skulle arbeta för reselivets främjande, söka skapa respekt för seriös resebyråverksamhet och ägna särskild omsorg åt utbildningsverksamhet.

Redan tidigt i föreningens historia förekom tvister med flygbolag, hotell, rederier och SJ rörande provisioner.

Resebyråernas goodwill var en viktig fråga och det fanns olika slag till lösningar. I en tidig årsberättelse namngavs t.ex. alla researrangörer som rubricerades som ”icke önskvärda”. Så småningom föddes tanken på någon typ av auktorisation, men det dröjde ända till 1960 då detta gjordes möjligt genom att Handelskammaren bildade Svenska Trafik- och Resebranschens Auktorisationsnämnd.

1964 påbörjades den sällskapsreseutredning som till slut ledde fram till Resegarantilagen. Vid i stort sätt samma tidpunkt utvidgades Allmänna Reklamationsnämndens ansvarsområde till att omfatta även resor.

Under slutet på 1970-talet ägnades stor del av föreningens verksamhet åt teknikfrågor. Utvecklingen inom datatekniken medförde att många återförsäljare skaffade sig olika terminalsystem för att förenkla en rad arbetsuppgifter. SRF samarbetade med bl.a. SAS och SJ i försöken att få fram ett enhetligt system vilket utmynnade i SMART (Scandinavian Multi Access Reservation System for Travel Agents).

1985 infördes ett databaserat betal- och rapporteringssystem, som utvecklats av flygbolagen och till vars tillkomst SRF medverkat

1980 bytte föreningen namn till Svenska Resebranschens Förening, och anledningen var att det inte längre bara fanns renodlade resebyråer som medlemmar i föreningen. Vid årsmötet i samband med TUR-mässan 1985 presenterades och antogs ett förslag, som innebar att medlemmarna delades upp i åtta självbestämmande grupper: resebyrå A och resebyrå B, charterarrangörer, IT (Inclusive Tour)-arrangörer, bussresearrangörer, båtresearrangörer, FORS (Association of Foreign Airlines Representatives in Sweden) och övriga leverantörer.

Tanken med den nya organisationen var att ge SRF:s styrelse och kansli ökade resurser, så att föreningsstyrelsen skulle kunna inrikta sig på mer övergripande och samordnande uppgifter som utbildning, kontakter med myndigheter, institutioner och organisationer.

1990 var det dags för en ny förändring, vilket medförde att Svenska Resebyråföreningen återuppstod igen. SRF blev medlem i det då nybildade Resebranschens Riksförbund (RRF), där också olika arrangörsgrupper ingick. 1997 ombildades RRF till Rese- och Turistindustrin i Sverige (RTS).

Under SRF:s hela hittillsvarande historia har leverantörsfrågor och provisionssatser spelat en stor roll i föreningens verksamhet och förhandlingar med SAS har ofta varit en stående punkt på agendan. 1997 beslutade SAS att ta första steget mot ett avskaffande av provisionerna genom att halvera provisionssatserna, vilket väckte starka protester bland resebyråerna. Även de andra flygbolagen kom så småningom att följa SAS beslut. Detta har medfört att resebyråerna blivit tvungna att ställa om sin verksamhet från att tidigare i stor utsträckning mer eller mindre passivt ha varit leverantörens förlängda arm till att nu aktivt verka för kundens/resenärens räkning.

Under 2000-talet har resebranschen fortsatt att utvecklas, innebärandes bl.a. nya tekniska lösningar och flera olika sätt att erbjuda resor på till både privat- och affärsresenärer. Detta har också skapat förutsättningar för nya typer av reseföretag och under 2017 beslutades att SRF skulle byta namn till Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen för att bättre spegla den bredare kretsen av medlemsföretag. 2018 gick de stora charterföretagen som tidigare haft en egen förening, RiS, med i SRF och skapade därmed förutsättningar för en riktigt stark branschförening.

Den globalisering som skett inom resebranschens område alltmer har lett till att mycket av SRF:s arbete numera sker utanför Sveriges gränser, bl.a. i den europeiska paraplyorganisationen ECTAA - Group of National Travel Agents' and Tour Operators' Associations. SRF har även ett väl utvecklat samarbete mellan systerföreningarna i Norden.

Text senast reviderad 2018-04-04
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp