transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Stadgar

STADGAR för SVENSKA RESEBYRÅ- OCH ARRANGÖRSFÖRENINGEN (SRF)antagna vid årsmötet 2017-04-06

§ 1. ÄNDAMÅL
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen är en sammanslutning av företag, vilka yrkesmässigt bedriver resebyrå- och/eller researrangörsverksamhet.

Föreningens ändamål är att
 • verka för en positiv utveckling av den svenska resebranschen.
 • främja sunda konkurrensförhållanden
 • verka för god etik och hög kvalitet
 • verka för branschanpassad utbildning och god yrkeskompetens
 • utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv, andra organisationer och massmedia
 • bevaka medlemmarnas rättigheter/skyldigheter samt biträda medlemmar i gemensamma frågor

§ 2. ORGANISATION
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Föreningens arbetsorgan är föreningsstämma, styrelse samt tillfälliga och permanenta arbetsgrupper.


§ 3. MEDLEMSKAP
Som medlem kan antas svenska företag som yrkesmässigt bedriver resebyrå- och/eller researrangörsverksamhet. Reseföretag som ingår i koncern och i vilka ett gemensamt moderbolag innehar mer än 50 % av rösterna, betraktas sammantagna som en medlem.

Medlem ska ha personal med erforderlig kompetens för den verksamhet som bedrivs.

Medlem ska kunna påvisa tillfredsställande ekonomiska resurser för den verksamhet som bedrivs samt ha ställt lagstadgade garantier och i övrigt kunna påvisa god affärsetik.

Ansökan om medlemskap ska ske på av föreningen fastställt formulär. Till ansökan ska fogas senast reviderat årsbokslut, registreringsbevis och andra handlingar, vilka kan tänkas vara av betydelse vid ansökans behandling.

Ansökan prövas av föreningens styrelse.

Provmedlemskap
Ett företag som inte uppfyller kraven på ordinarie medlemskap, kan efter prövning av styrelsen beviljas provmedlemskap. En förutsättning för provmedlemskap är att verksamheten kommit igång.

Provmedlem får tillgång till SRF:s medlemsförmåner, men får inte använda sig av SRF:s logo eller på annat sätt uppge eller ge sken av att företaget är SRF-medlem.

Provmedlem ska följa SRF:s stadgar och de övriga regler och riktlinjer som föreningen uppställer.

Om provmedlem inte följer föreningens stadgar eller andra regler, äger SRF rätt att med omedelbar verkan avbryta provmedlemskapet.

Provmedlem ska betala medlems- och serviceavgift enligt samma regler som ordinarie medlemmar.

Provmedlem äger inte rösträtt.

Provmedlem blir automatiskt ordinarie medlem så snart antagningskriterierna för det är uppfyllda. SRF gör en bedömning av provmedlemmar i slutet av varje kalenderår.

Associerat medlemskap
En organisation eller annan sammanslutning som bedriver verksamhet inom rese- eller turismområdet i Sverige eller annat europeiskt land och som inte bedriver researrangörs- eller resebyråverksamhet, kan efter prövning av styrelsen antas som associerad medlem.

Styrelsen fastställer årligen medlemsavgift för associerade medlemmar.

En associerad medlem får tillgång till SRF:s medlemsförmåner, men äger inte rösträtt.


§4. MEDLEMS SKYLDIGHETER

Medlem är skyldig,
 • att följa föreningens stadgar
 • att följa av föreningen utfärdade riktlinjer,
 • att anmäla väsentliga förändringar i verksamheten till föreningen, såsom ändrade
  ägarförhållanden, ändring av firmanamn och/eller ändring av annat namn under vilket verksamheten bedrivs samt adressändring,
 • att verka för en hög etik och moral,
 • att hålla ansvarig personal underrättad om innehållet i dessa stadgar,
 • att erlägga av föreningsstämma fastställda avgifter,
 • att på sina egna hemsidor informera om medlemskapet i föreningen samt ha SRF:s logo och en länk till föreningens hemsida,
 • att om utrymme medger använda SRF:s logo vid marknadsföring.
 • att senast sju (7) månader efter utgången av ett räkenskapsår till föreningen inge kopia av reviderat årsbokslut avseende detta räkenskapsår,
 • att lämna korrekta uppgifter som ligger till grund för lagstadgade garantier,
 • att följa aktuella lagar och förordningar och
 • att följa rekommendationer och beslut av offentliga organ, såsom Allmänna Reklamationsnämnden, och i tveksamma fall agera endast i samråd med föreningen.
Om medlems eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet eller om medlem inte efterlever de riktlinjer eller etiska regler som följer av medlemskapet, äger styrelsen rätt att med omgående verkan besluta att medlemmen ska bli provmedlem. Medlem ska omgående informeras om styrelsens beslut. Om företaget inte inom skälig tid vidtar åtgärder för att efterkomma de krav föreningen ställer, äger styrelsen rätt att besluta om uteslutning av medlemmen.

Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen besluta om undantag från i denna paragraf angivna skyldigheter.


§ 5. AVGIFTER
Föreningen ska vid årsmöte eller extra föreningsstämma fastställa medlems- och serviceavgifter, i fortsättningen gemensamt kallade medlemsavgifter. Provmedlem ska betala avgifter till SRF enligt samma regler som ordinarie medlemmar. Reseföretag som ansöker om medlemskap under september månad eller senare ett kalenderår, åtar sig att betala även nästkommande års avgifter under förutsättning att dessa inte höjs mer än 20 %.

Om medlemsavgifter för innevarande år höjs på föreningsstämma, äger företag som inte godtar ny medlemsavgift rätt att, med avvikelse från vad som stadgas om uppsägning av medlemskapet nedan, med omgående verkan säga upp medlemskapet. Detta gäller dock endast under förutsättning att avgiftsökningen för den aktuella medlemmen uppgår till minst 20 % dock lägst 3 000 kronor.

När medlemsavgift grundas på uppgift i medlems årsbokslut, ska det årsbokslut användas, som avser det räkenskapsår som avslutas senast den 30 april året före det år som avgiften avser.

När medlemsavgift baseras på uppgift som hämtas ur medlemmens årsbokslut ska, om medlemmen ingår i en koncern, denna uppgift beräknas på samtliga i koncernen ingående svenska företag, som bedriver verksamhet som berättigar till medlemskap i föreningen.


§ 6. FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ska hållas årligen senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång på tid och plats som anges i kallelse. Kallelse ska utsändas tidigast två (2) och senast en (1) månad i förväg.

Styrelsen ska kalla till extra föreningsstämma om styrelsen så beslutar eller på begäran av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.

Kallelse till extra föreningsstämma ska sändas senast fjorton dagar i förväg.

Kallelse ska sändas med e-post eller vanlig post.

Till föreningsstämma äger varje medlem rätt att utse ett ombud. Varje medlem har en röst och varje grupp av medlemmar har en röst. Omröstning sker öppet om inte annat begärts. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val, då avgörande sker genom lottning.

Provmedlem och associerad medlem äger rätt att delta vid föreningsstämma men äger inte rösträtt.

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma och utsändas tillsammans med kallelsen:
 • Val av mötesordförande
 • Val av två justeringsmän
 • Justering av röstlängd
 • Framläggande av års- och revisionsberättelse från föregående år
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om disposition av vinst eller förlust
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av avgifter och budget i förekommande fall
 • Fastställande av eventuella arvoden
 • Val av ordförande
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Övriga val
 • Övriga ärenden
Medlem har rätt att få ärende behandlat vid föreningsstämma, om han skriftligen begär detta hos styrelsen innan kallelsen till föreningsstämma gått ut. Beslut i ärende som inte upptagits i kallelse till föreningsstämma får inte fattas, om någon närvarande röstberättigad motsätter sig detta.


§ 7. VALBEREDNING
Valberedning utses på ett år av årsmötet och består av tre personer, varav en ska vara sammankallande.

Valberedningens förslag ska publiceras på föreningens hemsida minst en vecka före
årsmötet.


§ 8. STYRELSEN
Föreningens styrelse utses av årsmötet. Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst femton (15) ordinarie ledamöter med högst sex (6) suppleanter.


Styrelsens ordförande utses av årsmötet för ett år i sänder. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och vid behov arbetsutskott.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs för ett år i taget.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst hälften av ledamöterna så begär. Kallelse ska ske minst en vecka i förväg.

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder utom vid val, där avgörandet sker genom lottning.

Suppleant har närvarorätt vid styrelsens sammanträden.

Vid styrelsens möten ska protokoll föras, vilka ska justeras av ordföranden och en ledamot.

Styrelsen ska
 • bereda frågor som ska behandlas av föreningsstämma,
 • verkställa stämmans beslut,
 • ansvara för föreningens ekonomi, förvaltning och långsiktiga verksamhet,
 • lägga fram verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkningar och
 • anta och vid behov revidera riktlinjer


§ 9. ARBETSGRUPPER
Styrelsen kan vid behov utse arbetsgrupper. Arbetsgrupper rapporterar till styrelsen.


§ 10. RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.


§ 11. MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE
Medlem som upphör att driva resebyrå- eller researrangörsverksamhet, ska omgående underrätta styrelsen om detta. Medlemskapet upphör när underrättelse har mottagits eller, om medlemmen inte underrättar styrelsen, från tidpunkt som styrelsen beslutar.

Medlem, som av annat skäl än som anges ovan, önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemskapet upphör i sådana fall vid det kalenderårsskifte som inträffar närmast efter två månader från det att anmälan mottagits.

Medlem, som inte följer föreningens stadgar eller dess i stadgeenlig ordning fattade beslut, som inte inom tre månader från förfallodagen har betalt sina avgifter till föreningen, som motarbetar eller skadar föreningens intressen, eller som, på ett otillbörligt sätt, motarbetar eller skadar annan medlems intressen kan uteslutas ur föreningen. Fråga om uteslutning prövas av styrelsen.

Styrelsens beslut om uteslutning får överklagas till föreningsstämma av den som beslutet gäller inom tre veckor från det att beslutet har delgivits denne. Medlemskapet upphör så snart som den berörde fått del av styrelsens beslut men återfås omedelbart om föreningsstämma upphäver detta beslut.

Medlem som har utträtt eller uteslutits ur föreningen, äger inte rätt att rösta vid föreningsmöte eller att göra anspråk på del i föreningens tillgångar och befrias inte från betalningsansvar för upplupna årsavgifter eller andra skulder till föreningen.


§ 12. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan förslås av styrelsen eller av medlem. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före årsmöte eller föreningsstämma. Ändring av dessa stadgar beslutas vid föreningsstämma med minst två tredjedels majoritet av antalet röstande.


§ 13. FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Upplösning av föreningen kan beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena ska vara ordinarie årsmötet. Föreningsstämmorna får inte hållas närmare varandra än fjorton dagar. För beslut erfordras två tredjedels majoritet av antalet röstande. Beslutas om föreningens upplösning, ska samtidigt beslutas om disposition av föreningens tillgångar.

Här kan en utskriftsvänlig version av SRF:s stadgar hämtas upp.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp