transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 20041. ALLMÄNT

1.1 Marknaden

Efter terrordåden i USA 2001 och en påbörjad konjunkturnedgång har framför allt affärsresandet minskat dramatiskt. Minskningen i privatresandet var dock inte alls lika stor. En jämförelse mellan 2000 och 2004 i SRF:s statistik visar en minskning av den totala försäljningen av resor med 20 %.

Under 2004 ändrades bilden och enligt en rapport från World Tourism Organization ökade det internationella resandet i världen under 2004 med 10 % och resandet i Västeuropa med ca 4 % i förhållande till 2003.

Uppgifter från SRF:s medlemsföretag visar också på en återhämtning i resandet, i varje fall vad avser antalet resenärer. Lägre biljettpriser inom flyget som följd av konkurrens från lågprisbolagen gjorde att dock omsättningen i kronor inte ökat i samma utsträckning . Företagens kostnadsjakt har gjort att allt fler affärsresenärer väljer att resa i ekonomiklass och planerar sina resor så att de kan utnyttja flygbolagens lågpriserbjudanden Minskningen i affärsvolym avseende flyget har dock stagnerat, särskilt när det gäller utrikes flyg och en återhämtning förväntas ske under 2005.

Antalet hotellnätter internationellt har ökat med cirka 8 % visar en rapport från Turistdelegationen. Även bland SRF:s medlemsföretag har förmedlingen av hotellogi ökat.

Bokningarna via internet ökade och förväntas öka även i fortsättningen, särskilt vad gäller direktbokningar hos leverantörerna.

Annandag jul inträffade flodvågskatastrofen i Asien vilket gjorde att resor till de berörda områdena ställdes in. Katastrofen drabbade ett av de populäraste semestermålen för svenskar och konsekvenserna var vid årsskiftet inte överblickbara.

Nedan redovisas affärsvolymen 2004 fördelad på produktgrupper:

ProduktOmsättning TSEK% av totalJämfört med 2003
Flyg inrikes 3 957 160 16%- 13%
Flyg utrikes11 323 673 45%- 3%
Tåg 1 118 119 4%- 13%
Båt 182 890 1%- 3%
Hotell 1 214 897 5% 8%
Bil 234 517 1%- 13%
Charter 4 452 401 18% 17%
IT 711 564 3% 3%
Grupp/Konf 1 388 477 6% 5%
Övrigt 467 972 2% 37%
Summa25 051 670100%- 1%1.2 SRF
Målet för SRF:s verksamhet har under året liksom under tidigare år varit att arbeta för bättre villkor för medlemsföretagen och att verka för en allmänt positiv utveckling av resebyråbranschen. För att åstadkomma detta har SRF varit engagerat i framför allt utbildnings- och lobbyingverksamhet. Mycken tid har också lagts ned på diskussioner och samtal med främst SJ om nya avtalsvillkor. På det internationella planet har SRF:s arbete varit inriktat på i huvudsak IATA- och EU-frågor.

Mycken möda har lagts ned på att få flygbolagen att betala de provisioner på passageraravgifterna, som de egenmäktigt innehållit för tidigare år (1198-2000). SAS betalade redan under 2002 efter en förlikningsuppgörelse ett större belopp som ersättning för dessa tidigare innehållna provisioner. SRF hade dock vid ingången av året fortfarande ett icke oväsentligt krav på SAS för ytterligare provisioner, som tillhör några av SRF:s medlemmar. Under året har emellertid en slutuppgörelse träffats med SAS om detta och ytterligare drygt två miljoner har betalats ut. Det skall härvid framhållas att SRF:s uppfattning är att SAS har skött denna fråga på ett hedervärt sätt. De flesta större övriga flygbolag hade med några få undantag vid årets slut betalt motsvarande belopp till SRF:s klientmedelskonto hos Ahlford Advokatbyrå. Sammanlagt har således ytterligare 13 miljoner kr samlats in. (Se vidare avsnitt 8 Leverantörer)

SRF har under året genom TRAC Travel Academy medverkat i elva resesäljarutbildningar, varav sju varit kvalificerad yrkesutbildning (KY). Samtliga elever har fått arbete.

SRF:s styrelse genomförde i september ett planeringsseminarium av LOTS-karaktär med syfte att utveckla verksamheten och tydliggöra verksamhetens innehåll. Seminariet resulterade i en verksamhetsplan med prioriterade aktiviteter, bl.a. tydliggörande av SRF:s roll , ökad synlighet i media, förbättrad statistik och ökad och förbättrad, information till och kommunikation med medlemsföretagen genom en aktiv hemsida.


2. SRF:s ORGANISATION OCH ARBETSUPPGIFTER

2.1 Affärsidé

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyråföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer

Strategier
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska påverka och utveckla resebyråbranschens villkor och grundläggande strukturer

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska analysera och informera om trender och branschutveckling.

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska utveckla goda relationer med myndigheter
och opinionsbildare.Mål
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska i sin verksamhet skapa ett tydligt mervärde för
medlemsföretagen.

Vision
De av SRF godkända resebyråföretagen ska tillhöra de ledande företagen
inom näringslivet när det gäller utveckling, tillväxt och lönsamhet.2.2 Medlem i SRF – varför det?
Ett medlemskap i Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen innebär en kvalitetsstämpel i förhållandet till kunder, leverantörer, myndigheter och media, vilket ger trygghet och respekt från marknad och omvärld.

Genom SRF ges medlemmarna möjlighet att påverka riksdag, regering och myndigheter samt EU-kommissionen när det gäller utredningar och förslag som kan komma att påverka resebyråernas utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Medlemskapet skapar styrka gentemot leverantörer och andra aktörer när det gäller frågor av principiell och avtalsrättslig – men icke rent kommersiell – betydelse.

Medlemmarna informeras löpande om aktuella frågor av både nationell och internationell karaktär

SRF erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet liksom rena säljutbildningar som syftar till att öka resebyråernas intäkter.

SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen med åtskilliga miljontals kronor.


2.3 Uppgifter och arbetsområden

SRF:s uppgifter är att

- verka för kollektiva lösningar avseende generella branschproblem/frågor

- utveckla och förhandla fram ramavtal med relevanta leverantörer

- ge råd och stöd till medlemsföretagen i olika frågor

- vara remissinstans och lobbyingorganisation

- bevaka och påverka aktuella internationella branschfrågor

- medverka i rese- och turistindustrins utveckling

- ge information till massmedia och allmänhet i aktuella frågor

- utveckla och vid behov genomföra branschutbildning

- ge tillgång till samlad branschkunskap


o SRF:s varumärke skall stå för trovärdighet och kvalitet
o SRF:s uppgift är inte att förhandla i rent kommersiella frågor för medlemsföretagen.


2.4 Årsmöte

Årsmötet hölls i Göteborg den 24 mars 2004 i samband med TUR 2004. Mötet samlade 44 deltagare.

Styrelse
Styrelseledamöter för verksamhetsåret 2004-2005 valdes vid årsmötet och fick följande sammansättning:

Ordförande
Tomas G Olsson

Ordinarie ledamöter
Christer Backström
Anders Johansson
Jörgen Karlsson
Åke Lindell
Hans Nohrenius
Ulla Persson
Bengt Roswall

Suppleanter
Per Ahlström
Monica Murphy
Mattias Sesemann
Peter Skoglund

Anm.: Jörgen Karlsson övergick under hösten 2004 till andra arbetsuppgifter utomlands, varför Lennart Käll adjungerades till styrelsen. Christer Backström lämnade under november sin befattning och har sedan dess inte deltagit i styrelsearbetet.

Styrelsen har under året haft sex sammanträden samt ett planeringsseminarium.

Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs vid årsmötet Susanne Tägtström (sammankallande), Tomas Palmer och Peter Zacke.

Revisorer
Som revisorer är valda Jonas Forsberg (vald 2003 för fyra år) auktoriserad revisor) med Madeleine Molin, godkänd revisor som suppleant (vald 2000 för fyra år).

Styrelsen har vid behov tillsatt arbetsgrupper eller utsett kontaktpersoner för beredning av frågor och arbetsområden enligt följande:

Flyg, tåg, hotell, researrangörer, rederier, distribution, utbildning, lagar och skatter.

Styrelsens ledamöter har under året varit aktiva i olika arbetsgrupper samt, då så erfordrats, deltagit i beredning av aktuella frågor.

Christina Wennmark är ledamot av RTS’ (Rese- och Turistindustrin i Sverige) styrelse med Tomas G Olsson som suppleant.

Christina Wennmark är styrelseledamot i Turistdelegationen.

Christina Wennmark är ledamot i styrelsen för ETOUR (Europeiska Turismforskningsinstitutet) samt ledamot i Resegarantinämnden och Allmänna
Reklamationsnämnden.


2.5 Kansli
Christina Wennmark är anställd som föreningens generalsekreterare och verkställande direktör. Övriga kanslitjänster upphandlades av RTS (Rese- och Turistindustrin i Sverige). SRF:s kansli var under året samlokaliserat med RTS, Passagerarrederiernas Förening (PRF), Föreningen Flygresearrangörer (FRA) och TRAC Travel Academy.


2.6 SRF-information
Gruppfax med angelägen information till medlemsföretagen har sänts ut vid 21 tillfällen. Föreningens nyhetsblad, SRF-nytt, har under året 2004 kommit ut med två nummer. Gruppfaxen och SRF-nytt har en upplaga om 650 exemplar.


2.7 SRF:s hemsida
SRF:s hemsida, www.srf-travelagent.se, innehåller beskrivning av SRF:s uppgifter, medlemsförteckning, aktuell information och rekommendationer och råd i frågor som berör medlemsföretagen samt koppling till relevanta länkar till andra hemsidor.

Ett arbete på att förnya hemsidan och göra den mer aktiv påbörjades under slutet av året och beräknas kunna slutföras under februari-mars 2005. Avsikten är att den utvecklade hemsidan ska möjliggöra en förbättrad och mer effektiv kommunikation med medlemsföretagen.2.8 Medlemsföretag
Vid årets utgång hade föreningen 151 medlemsföretag representerande 394 försäljningsställen. Antalet medlemsföretag och försäljningsställen har jämfört med föregående år minskat på grund av sammanslagningar och uppköp.


3. INTERNATIONELLA FRÅGOR

3.1 ECTAA - Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU

ECTAA:s uppgift är att bevaka och aktivt påverka frågor inom EU som berör resebyråbranschen. SRF representeras i ECTAA:s styrelse av Carl-Axel Rheborg och Christina Wennmark.

Fyra ordinarie styrelse- och arbetsmöten har hållits under året.

Kommittéer och beredningsgrupper är tillsatta med representanter för olika länder för att behandla aktuella frågor. Grupperna träffas regelbundet.

Fortsatt stor uppmärksamhet har under året ägnats åt flygbolagsfrågor. Bland annat förs diskussioner med IATA och EU-kommissionen i syfte att anpassa agentavtalet mellan resebyråerna och flygbolagen till EG:s konkurrensrätt. ECTAA:s mål är att få till stånd liberalare ackrediteringsregler, tillgång till samma biljetteringsregler och priser inom hela EU samt ett gemensamt europeiskt BSP.

I samband med EU-kommissionens översyn av reglerna i EG:s mervärdesskattedirektiv (nr 6) om marginalbeskattning av resor har ECTAA agerat som lobbyist och remissinstans. SRF, som representerats av Tomas G Olsson som ledamot av ECTAA:s Fiscal Committee, har aktivt verkat för att de allmänna reglerna rörande mervärdesskatt skall kunna behållas vid försäljning av researrangemang till företag och att dessa därmed skall kunna dra av den ingående momsen. Frågan har dragits i långbänk men förväntas komma upp på EU:s dagordning återigen under andra halvåret 2005.

Andra frågor som behandlats är bl.a. CRS-systemen (debitering av avgifter, sekretess, code of conduct) och flygpassagerares rättigheter.

SRF är vidare representerat i ECTAA:s Air Matters Committee av Carl-Axel Rheborg och i Legal Committee av Helene Cedertorn.


3.2 IATA/APJC (Agency Program Joint Council)
I APJC Skandinavien ingår representanter för resebyråer och flygbolag från de olika länderna.

Frågor som behandlats löpande under året är bl.a. bankgarantier och kompetenskrav för resebyråanställda. SRF har representerats av Carl-Axel Rheborg, Helene Cedertorn och Christina Wennmark.

För beredning av frågor inför APJC:s möten finns dels en skandinavisk samrådsgrupp (Joint NAG- Joint National Advisory Group) samt en nationell grupp i varje land (NAG-National Advisory Group). SRF representeras av Christina Wennmark.


3.3 IATA/EUAPJCSB (European Agency Programme Joint Coun¬cils' Supervisory Board)


En samrådsgrupp har bildats på europeisk nivå där Carl-Axel Rheborg ingår. Två möten har hållits under året.


3.4 JALWG (Joint Agency Liason Working Group)
JALWG är en skandinavisk samrådsgrupp för frågor rörande BSP. I gruppen ingår representanter för flygbolag och resebyråföreningar. Frågor rörande rapporteringsfrekvens, redovisningsrutiner m.m. har diskuterats. SRF representeras av Arja Deyk, Cathryn Trollsås och Christina Wennmark.


3.5 Skandinavisk samverkan
Regionala möten med bl.a. representanter för de skandinaviska resebyråföreningarna har hållits i Köpenhamn och Stockholm under året. Ett gemensamt möte med de nordiska och baltiska resebyråföreningarna har hållits i Köpenhamn. SRF har representerats av Christina Wennmark, Tomas G Olsson och Carl-Axel Rheborg.

De danska, norska och svenska resebyråföreningarnas generalsekreterare har under året haft löpande överläggningar i frågor av gemensamt intresse bl.a. rörande leverantörsavtal, flygbolagsfrågor, IATA/BSP, garantier och skatter.


4. RESE- OCH TURISTINDUSTRIN I SVERIGE (RTS)
RTS arbetar med frågor rörande företags- och näringslivsutveckling. Målet är att öka tillväxten och lyfta upp entreprenörskapet i näringen. RTS är en neutral plattform för gemensamma affärs- och utvecklingsprojekt. RTS företräder rese- och turistindustrin vid överläggningar med politiker och myndigheter.

SRF representeras i RTS’ styrelse av Christina Wennmark med Tomas G Olsson
som suppleant.

RTS inriktning och arbetsområden har Framtidsgruppens rapport Strategier för tillväxt i den svenska rese- och turistindustrin som bas. Rapporten finns på Näringsdepartementets webbsida, Framtidsprogrammet. En samordningsgrupp har följt upp arbetet med att implementera ”Framtidsprogrammet”. RTS representeras i gruppen av dess VD Jan Lundin och Christina Wennmark. RTS har under året primärt arbetat med tre projekt; Hela Resan, en reseplanerare, lanserades i mars (se Hela Resan), RTS’ Tillväxtråd, som hjälper företag med bl.a. finansiering och utveckling samt RTS’ Kompetensråd, vill höja professionalismen i näringen genom att aktivt bevaka utbildningsfrågorna. Projekten beskrivs närmare på RTS-projekt

Kontakter med leverantörsföreningar
SRF har under året haft löpande diskussioner med FRA (Föreningen Flygresearrangörer). Bland annat har ordföranden och VD närvarit vid ett styrelsemöte för att diskutera närmare samarbetsformer.

SRF har under året haft löpande överläggningar med RiS rörande bl.a. ansvarsfrågor, tillämpning av paketreselagen samt resegarantilagen.

Vidare har diskussioner förts med SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) och PRF (Passagerarrederiernas Förening) och BR (Bussbranschens Riksförbund). Diskussionerna har bl.a. rört ersättningsformer, marknadsföring, betalningsvillkor, garantifrågor, redovisningsrutiner och agentpolicy.


5. LAG- OCH SKATTEFRÅGOR

5.1 Resegarantier

Den utredning som tillsattes 1998 för att se över Resegarantilagen, hade initierats i anledning av Expressresors konkurs 1997, då det hade visat sig att det förelåg ett stort behov av att förenkla och förtydliga lagen. Den nya lag som trädde i kraft år 2003, kom dock inte att uppfylla förväntningarna på förenkling och förtydligande. I stället har tillämpningsområde utvidgats till att omfatta s.k. ”paketreseliknande arrangemang”. Lagen tillämpas väl bokstavstroget av tillsynsmyndigheten, Kammarkollegiet, vilket påtalats av flera av SRF:s medlemmar. SRF avser därför att ånyo ta upp diskussioner om tolkningen av de nya reglerna.

SRF har under året i en skrivelse till Kammarkollegiet tillsammans med Bussbranschens Riksförbund, Flygresearrangörsföreningen och Researrangörsföreningen föreslagit att myndigheten skall vara tillgänglig 24 timmar om dygnet avseende uppgifter om ställda garantier. Uppgifterna skall enligt förslaget finnas på myndighetens hemsida. Förhoppningsvis genomförs detta under 2005.


5.1.1 Säkerheter för resegarantier
Under hösten har diskussioner förts med försäkringsmäklare i syfte att få till stånd en för SRF:s samtliga medlemmar gemensam och obligatorisk garantiförsäkring som skall ersätta de säkerheter som för närvarande ställs för resegarantierna. I ett första steg skall försäkringen täcka garantier upp till 200 000 kr.


5.2 Paketreselagen
EU-kommissionen har beslutat att se över det s.k. paketresedirektivet. SRF kommer att delta i remissarbetet genom aktivt deltagande i ECTAA:s kommitté för legala frågor.


5.3 Moms
SRF har lämnat förklarande och kompletterande anvisningar rörande tillämpningen av regelverket kring moms på resebyråtjänster.

Det förslag som diskuterats inom EU, som skulle innebära att möjligheten att tillämpa vanliga avdragsregler avseende moms vid försäljning till företag skulle försvinna, har under verksamhetsåret legat på is men kommer åter att tas upp på agendan under 2005. SRF har lagt ned ett omfattande arbete för att stoppa förslaget i kontakter med finansdepartementet, andra intressenter och inom ECTAA. EU-kommissionens ursprungliga förslag till ändringar av reglerna om marginalbeskattning av researrangemang inom EU (Artikel 26 i det sjätte mervärdesskattedirektivet) medger rätt för resebyråer att även i fortsättningen tillämpa de allmänna momsreglerna och därmed också rätt för näringsidkare att dra av den ingående momsen. Förslaget har dock inte funnit stöd hos en majoritet av medlemsländerna och risken finns att avdragsrätten kan komma att begränsas. En sådan begränsning av avdragsrätten för företag, som köper sina rese- och konferensarrangemang hos resebyråer och researrangörer, skulle kunna få mycket negativa konsekvenser för branschen.


6. MYNDIGHETER

6.1 Turistdelegationen

Det övergripande målet för Turistdelegationens verksamhet är att Sverige skall ha hög attraktionskraft som turistland samt utveckla en långsiktigt konkurrenskraftig turist- och reseindustri.

Möjlighet till lönsamhet för rese- och turistindustrin förutsätter stabila spelregler men också med omvärlden likvärdiga villkor vad gäller skatter, avgifter, finansiering och marknadsföring.

Inom ramen för Framtidsprogrammet har Turistdelegationen ansvar för insatsområdet Innovationskraft till vilket regeringen anslagit 33 mkr för en treårsperiod och 7,5 mkr under samma period för att främja turismforskning. En utredning, ”Främjande för ökad tillväxt – Turistindustrin 2004”, presenterades i februari. Efter remissbehandling sammanställdes och lades en proposition i december. Turistdelegationens uppgifter föreslås överföras till NUTEK och Sveriges Rese- och Turistråd fr.o.m. 2006. Turistrådets s.k. främjandedel blir föremål för fortsatt utredning

Christina Wennmark har av regeringen utsetts till ledamot av delegationens styrelse.


6.2 Resegarantinämnden
Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen skall tas i anspråk. Resenär skall enligt lagen ansöka om ersättning ur ställda säkerheter inom tre månader efter det att en resa ställts in eller avbrutits.

Christina Wennmark har av regeringen utsetts av vara ledamot av nämnden.


6.3 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Christina Wennmark är ledamot av nämnden.


6.4 Övriga myndigheter
För att uppnå ett förbättrat informationsutbyte och kunna påverka i frågor av branschintresse har möten under året ägt rum och diskussioner förts med bl.a. företrädare för:

 Näringsdepartementet (som ansvarar för frågor rörande rese- och turistindustrin)
 Finansdepartementet
 Utbildningsdepartementet
 Utrikesdepartementet
 Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
 Luftfartsverket
 Konsumentverket
 Kammarkollegiet
 Allmänna Reklamationsnämnden
 Skolverket
 Turistdelegationen
 Konkurrensverket
 Datainspektionen


7. UTBILDNINGSFRÅGOR

7.1 TRAC (Travel Academy)

Ordförande i TRAC:s styrelse har under året varit Peter Skoglund och VD, Christina Wennmark. Styrelsens uppgift är att tillförsäkra att utbildningens kvalitet bibehålls samt att marknads- och behovsanpassa utbildningens inriktning och omfattning. SRF är majoritetsägare i TRAC. Övriga ägare är Bussbranschens Riksförbund, SJ, SAS, Passagerarrederiernas förening, Amadeus Scandinavia och Europeiska.

Tvåårig TRAC-kvalificerad yrkesutbildning bedrivs vid Frans Schartau, Stockholm, Akademi Båstad , Burgården Göteborg, Forum Ystad, Turism & upplevelser Hultsfred, Skeria Skellefteå och Yrkesakademin i Uppsala.

TRAC:s grundläggande utbildning har under året bedrivits vid Turistakademin, Eksjö, Yrkesakademin i Falun, Hjo Folkhögskola samt Nyströmska skolan i
Söderköping.


7.2 Ledarutveckling rese- och turistindustrin (Retur- och Entré-programmen)
Programmen genomförs i samarbete mellan RTS och IFL (Institutet för företagsledning) och är inriktat mot fyra huvudområden ledarskap, ekonomi och
lönsamhet, affärsstrategier och marknadsföring samt service och kundorientering. Christina Wennmark är ledamot i programmens referensgrupp.


7.3 Säljutbildning

En endagskurs, ”Bli en bättre resesäljare”, genomfördes och samlade tjugo deltagare.


8. LEVERANTÖRER

Allmänt

Under året har flera juridiska utredningar och analyser gjorts rörande villkor, bestämmelser m.m. i olika leverantörsavtal för att tillvarata medlemmarnas möjligheter till goda affärsförhållanden.


8.1 SAS
SAS aviserade i början av året att man avsåg att vältra över betalkortsavgifterna på resebyråerna. SRF protesterade kraftfullt mot detta förslag. SRF och SAS diskuterade frågan vid ett flertal möten. En representant för SAS deltog i styrelsemötet i samband med årsmötet i Göteborg. Fortsatta protester framfördes enhälligt från styrelsen. Förslaget har tills vidare lagts på is.

SRF träffade under året en slutlig överenskommelse med SAS angående betalning av provisioner på passageraravgifter. Utöver tidigare utbetalade 31 miljoner kr har ytterligare 3 miljoner kr betalats ut till medlemsföretagen.

Rättegången i Danmark 2003 som innebar att man skulle ta ställning till om SAS bröt mot IATA-avtalet Resolution 824, när man tog bort resebyråernas provision avgjordes till SAS fördel med rösterna 2 – 1. Domen överklagades. Under slutet av sommaren avgjordes ärendet i Danmarks högsta domstol till SAS fördel.


8.2 Övriga flygbolag
Förhandlingar om betalning av provisioner på passageraravgifterna har under året förts med övriga flygbolag, som flyger på Skandinavien och vid slutet av året hade överenskommelse nåtts med nästan samtliga bolag. Fördelning och utbetalning av de insamlade medlen, 13 miljoner kr, har skett i början av 2005. Med ett fåtal bolag, däribland Finnair, har SRF ännu inte nått någon uppgörelse, varför SRF överväger att vidta rättsliga åtgärder.


8.3 SJ

SRF träffade efter långa och hårda förhandlingar överenskommelse om ett ramavtal mellan SJ och dess agenter. En intensiv diskussion fördes särskilt rörande avgifter för uttag av biljetter i SJ:s automater. SJ meddelade i början av sommaren att man inte avsåg att ta ut en sådan avgift.

När det gäller SJ:s egna avgifter beslutade SRF att bevaka nivån på dessa, då de i vissa fall inte tycks vara konkurrensneutrala.

Frågan rörande hämtning av resebyråutställa biljetter hos ATG-ombud är trots upprepade kontakter med SJ fortfarande inte löst.

De segslitna diskussionerna rörande återbetalning av kreditkortsavgifter fortsatte och vid årets slut fanns hopp om förlikning.


8.4 BSP (Billing and settlement plan)

BSP aviserade i slutet av året att man avser att ta upp diskussioner med resebyråföreningarna i Skandinavien angående antalet betalningstillfällen. BSP önskar ändra från nuvarande ett tillfälle till två per månad. Resebyråföreningarna har framfört kraftfulla protester.


8.5 Amadeus Scandinavia
SRF har under året haft överläggningar med representanter för Amadeus Scandinavia. Diskussioner har förts rörande agentavtal, utrustnings- och systemfrågor, support och utbildning.


8.6 Övriga leverantörer m.m.
SRF har under året haft överläggningar med företrädare för hotell, bussresearrangörer, flygresearrangörer, rederier och biluthyrare rörande ersättningsformer, tolkning och tillämpning av olika avtal och regelverk


9. ÖVRIGA AKTIVITETER

Statistik

Under året har en produktgrupperad branschstatistik avseende SRF:s medlemsföretag redovisats kvartalsvis.

Resebranschens Barnfond
SRF har under året i olika sammanhang stöttat fondens verksamhet

Sveriges Affärsreseförening
SRF har under året haft ett flertal överläggningar med Sveriges Affärsförening, SBTA, angående standardavtal, terminologi, leverantörskontakter, riskhantering m.m.


10. FÖRENINGS- OCH MEDLEMSFRÅGOR
Kansliet har under året löpande arbetat med att besvara frågor från enskilda medlemmar och bistått dem i olika hänseenden. Information rörande SRF:s verksamhet till massmedia, allmänhet och potentiella medlemsföretag är också en del av kansliets dagliga uppgifter.

11. EKONOMISKT RESULTAT 2004
Sammanfattning av årsredovisning med budget och utfall 2004 avseende SRF:s verksamhet redovisas i bilaga 1.

SRF har under året berett flera komplicerade ärenden och därför i betydligt högre grad än tidigare år anlitat juridisk expertis.

Årsredovisning och förvaltningsberättelse avseende Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen och Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens Service AB har godkänts av styrelse och revisorer.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp