transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 20081. ALLMÄNT

Marknaden

2008 kommer förmodligen att ihågkommas som ett mycket turbulent och omvälvande år. Fram till mitten av året fortsatte marknaden för resor att växa. När sedan finanskrisen slog till stannade tillväxten av för att mot slutet av året förbytas i en nedgång.

Enligt en rapport från FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) ökade resandet i världen under första halvåret 2008 med 5 % för att under andra halvåret minska. Slutresultatet blev en liten ökning med 2 % (2007 +7 %). I Europa som helhet planade resandet ut och stannade på samma nivå som året innan (2007 4,1 %), medan siffrorna för Nordeuropa visar på en nedgång med 2 % (2007 +2,7 %). Lågkonjunkturen kombinerad med den osäkerhet och den turbulens som råder på marknaden, förväntas fortsätta under den närmaste framtiden. UNWTO räknar därför med att resandet i världen kommer att stagnera (0 %) under 2009.

Transportstyrelsens (f.d. Luftfartsstyrelsen) statistik för antalet passagerare vid landets flygplatser visar på en uppgång under året, nämligen med 3,3 % (2007 4,9 %). Antalet resande i utrikes trafik ökade med 3,3 % (2006 7,2 %), medan inrikesresorna gick ned med 2,0 % (2007 -1,5 %). Under årets sista kvartal minskade antalet passagerare med 6 % varav inrikespassagerarna svarade för – 11 %.

Uppgifter från SRF:s medlemsföretag visar också på en nedgång i resandet under 2008. Året inleddes positivt med en ökad försäljning via resebyråerna på 3 %.Därefter inträffade en avmattning och under årets sista kvartal minskade försäljningssiffrorna med 10%. För året som helhet blev försäljningsnedgången 2 % (2007 +12 %).

BSP (Billing and Settlement Plan), IATA:s clearingcentral för flygbiljetter som ställs ut av agenter/resebyråer, redovisar en minskning med 0,7 % (2007 13 %). Antalet utställda biljetter minskade med 1,3 %, vilket visar att de BSP-anslutna flygbolagen kunnat öka sina genomsnittliga biljettpriser något även under 2008.

Antalet sålda hotellrum i Sverige har ökat med drygt 1,8 % (2007 4,9 %) och logiintäkterna med 5,6 % (2007 11,4 %) visar en sammanställning från Sveriges Hotell- och Restaurangägare. Bland SRF:s medlemsföretag har förmedlingen av hotellövernattningar fortsatt att öka kraftigt under de senaste åren (2008 + 10%, 2007 +39 % och 2006 +25 %).

Att försäljningen av hotellrum fortsätter att öka beror i första hand på att resebyråerna i större utsträckning än tidigare hjälper affärsresenärerna att boka rum och att de dessutom bokar enskilda hotell i kombination med enskilda flygresor i stället för som tidigare i form av IT-paket (inclusive tour). Det har alltså i viss mån skett en överflyttning från IT-resor till flyg och hotell.

Bokningarna via internet ökade och förväntas öka även i fortsättningen, särskilt vad gäller direktbokningar hos leverantörerna. Andelen internetbokningar via resebyråer ökar också och kan uppskattas till cirka 25 % av den totala försäljningen via resebyråer. För ett år sedan var motsvarande siffra knappt 20 %.

Här nedan redovisas de svenska resebyråernas försäljning i Sverige 2008 fördelad på produktgrupper.

Resebyråerna har under de senaste åren tappat mycket av trafiken med inrikes flyg, även om denna utveckling tycks ha stannat av under de två senaste åren. Försäljningen av inrikes flyg har som framgår av staplarna nedan fallit från 7,1 miljarder kronor 1997 till 4,1 miljarder 2008, en utveckling som till största delen kan förklaras med en ökad direktförsäljning via flygbolagens hemsidor. Detta gäller förstås i hög grad lågprisbolagen. Mycket tyder också på att tåget tagit marknadsandelar från inrikesflyget under de senaste två åren. Under året ökade tågförsäljningen med 10 % (2007 16 %).
Mer detaljerad statistik som visar utvecklingen alltsedan 1997 återfinns på resebyråföreningens hemsida under Statistik


1.2 SRF
Målet för SRF:s verksamhet har under året liksom under tidigare år varit att arbeta för bättre villkor för medlemsföretagen och att verka för en allmänt positiv utveckling av resebyråbranschen. För att åstadkomma detta har SRF varit engagerat i framför allt utbildnings- och lobbyingverksamhet. Mycket arbete har också lagts ned på diskussioner och samtal med främst flyg- och tågbolag om villkoren för resebyråernas distribution av transportörernas tjänster. På det internationella planet har SRF:s arbete varit inriktat på i huvudsak IATA- och EU-frågor.

Under året har fortsatta förhandlingar ägt rum med Konsumentverket om ”Allmänna villkor för försäljning av flygbiljetter”. Förhandlingarna har dragit ut på tiden och har ännu inte kunnat avslutas. En fråga kvarstår att komma överens om och SRF skickade i slutet av december 2008 ett förslag till konsumentverket. SRF har en förhoppning om att detta förslag kommer att kunna godkännas av verket och att villkoren därmed ska kunna presenteras under första hälften av 2009.

Under 2007 gjordes en undersökning av medlemmarnas hemsidor. I samband härmed tog SRF även fram riktlinjer för medlemmarnas hemsidor. I början av 2008 gjordes en uppföljning av denna undersökning, där medlemmarnas hemsidor åter gicks igenom. Syftet med detta arbete är att underlätta för medlemmarna att följa de krav som ställs på hemsidor i allmänhet och reseföretags hemsidor i synnerhet och ska också ses som ett led i arbetet med att marknadsföra SRF-medlemskap som en kvalitetsstämpel. Resul-tatet av uppföljningen presenterades vid årsmötet 2008 och därefter informerades medlemsföretagen om utfallet av granskningen av deras respektive hemsidor. SRF genomför ytterligare en genomgång av hemsidorna under vintern 2009, som kommer att presenteras vid årsmötet i mars. SRF:s riktlinjer för medlemmarnas hemsidor publicerades på hemsidan i slutet av 2008 och är nu tillgängligt för alla som är intresserade.

Under året har oroligheter förekommit på många håll runt om i världen. Detta har givetvis påverkat såväl resebyråer som researrangörer. Som exempel kan nämnas oroligheterna i Kenya i början av året, jordbävningen i Kina i maj samt oroligheterna i Thailand och Indien i slutet av året. SRF har bistått med råd och har även i vissa fall assisterat medlemmar med skrivelser till flygbolag som berörts.

Under året har vid ett flertal tillfällen olika flygbolag kommit med olika påbud och tillägg som medfört försämringar och/eller förorsakat merarbete för resebyråerna. SRF har vid ett flertal tillfällen skrivit till och fört diskussioner med bl.a. SAS, KLM/Air France, United Airlines, British Airways, KD Avid och Air Baltic.

SAS skickade i början av året ut fakturor till flera medlemmar avseende biljetter med Air Mauritius, som felaktigt ställts ut på SK-dokument under 2006. Fakturorna innehöll uppdebitering till fullpris och SAS har i samtliga fall vägrat uppvisa underlag för den skada som de påstås ha drabbats av. SRF har vid flera tillfällen skrivit till SAS och även bistått medlemmar med mallar för bestridande av fakturorna. Flertalet av de berörda medlemsföretagen har på rekommendation från SRF vägrat betala fakturorna. SAS har låtit meddela att de anser sig ha rätt att uppdebitera på sätt som skett, men att flygbolaget kan tänka sig att kreditera 50 % av fakturabeloppet med hänvisning till den långa tid som förflutit. Om betalning uteblir avser SAS att fullfölja denna tvist. Enligt SRF:s mening innebär ett godtagande av SAS’ erbjudande att man även accepterar SAS’ (och andra flygbolags) rätt att i fall som dessa uppdebitera till fullpris utan att uppvisa något som helst underlag, varför SRF:s rekommendation har varit att inte godta erbjudandet. Hittills har SAS dock, såvitt SRF fått kännedom om, inte vidtagit några ytterligare åtgärder. Om SAS stämmer någon eller alla berörda medlemmar, kommer SRF att bistå dessa i tvisten.

I början av året försattes det norska flygbolaget Coast Air i konkurs och i oktober försattes Sterling i konkurs. SRF fick i samband med framförallt Sterlingkonkursen, ett stort antal telefonsamtal från såväl medlemmar som resenärer. SRF har lämnat råd och upplyst om rådande lagstiftning. Information har även lagts ut på hemsidan. Som vanligt vid en flygbolagskonkurs drabbades passagerarna hårt. SRF har tidigare i flera skrivelser till konkurrensverket, konsumentministern och näringsdepartementet påtalat det orimliga i att resebyråer och arrangörer måste ställa resegaranti, medan flygbolag inte behöver göra det. Hittills har dessa skrivelser inte lett till något resultat. Frågan har dock varit aktuell i flera pågående lagstiftningsärenden inom EU, och det är SRF:s förhoppning att en skyldighet för flygbolag att ställa säkerhet kommer att införas i någon form inom de närmaste åren.

I efterdyningarna av de flygbolagskonkurser som inträffat har flera av SRF:s medlemmar fått krav från sina respektive kortinlösare. Kraven har grundats på att resenärer vars resor blivit inställda har reklamerat till kortinlösaren, som därefter återbetalat hela beloppet. Kortföretagen har därefter krävt resebyrån, trots att denna redan betalt pengarna till flygbolaget. I samband med att Sterling försattes i konkurs har SRF träffat företrädare för Handelsbanken, SEB-kort, Nordea och American Express för att diskutera bankernas policies i denna fråga. Det besked som dessa banker har gett, är att de enligt Visas och Mastercards interna regelverk återbetalar alla kortbetalningar, oavsett om det rör sig om kreditköp eller inte och oavsett om det rör sig om konsumenter eller näringsidkare. Detta innebär att även de resebyråer som i sin tur betalt till flygbolaget med kort har kunnat reklamera och på så sätt fått ersättning från kortföretaget. De resebyråer som betalat till flygbolaget med faktura har dock fått vidkännas hela förlusten själva.

Under året har även två tyska hotellagenter gått i konkurs. SRF har genom kontakter med den tyska systerorganisationen tagit fram adresser till domstolar samt konkursförvaltare och även tagit fram en mall för brev, som medlemmarna kunnat använda för att framställa sina anspråk i konkursen.

SRF har, liksom föregående år, ägnat mycket arbete åt att marknadsföra föreningen som en kvalitetsstämpel för medlemmarna. Ovan redovisade undersökning av medlemmarnas hemsidor har skett som ett led i detta arbete. SRF avser att också under kommande år ägna tid åt att lyfta fram denna kvalitetsstämpel.

Vid IATA:s Passenger Agency Conference (PAConf) i december 2007 beslutades att redovisning till BSP i Skandinavien ska ske veckovis i stället för som tidigare en gång per månad. Under en övergångsperiod (2009) ska dock redovisning ske två gånger per månad. SRF har tillsammans med ECTAA lagt ned ett omfattande arbete på att utreda, huruvida det går att angripa detta beslut på något sätt. Täta diskussioner har även förevarit med företrädarna för de danska och norska resebyråföreningarna. Inledningsvis kontaktade SRF konkurrensverket, som dock bedömde att det var en fråga för EU-kommissionen och inte för de nationella myndigheterna, eftersom frågan berör flera av EU:s medlemsländer. ECTAA har skrivit till EU-kommissionen och har vid två tillfällen träffat företrädare för de utskott som hanterar dessa frågor. Kommissionen har underhand meddelat att ECTAA troligen inte kommer att nå någon framgång med en eventuell talan. ECTAA har anlitat en advokat specialiserad på konkurrensrätt, som också har kommit fram till att chanserna att nå framgång med en eventuell talan mot IATA är mycket små. SRF har liksom de danska och norska resebyråföreningarna gjort egna utredningar vilka givit samma resultat, varför alla tre föreningarna beslutat att inte driva denna fråga vidare.

SRF har under många år fått förfrågningar om en engelsk översättning av de allmänna villkoren för paketresor. SRF har därför under året låtit ta fram en sådan engelsk översättning. Översättningen som gjorts av en auktoriserad översättare finns tillgänglig för medlemmarna på hemsidan och har även lämnats till konsumentverket.

Under året har även IATA:s beslut att övergå till 100 % E-ticket trätt i kraft. SRF har anordnat ett informationsmöte för medlemmarna, där företrädare för IATA informerat om vad denna ändring skulle komma att innebära samt svarat på medlemmarnas frågor.

SRF har under året genom TRAC Travel Academy AB medverkat i flera resesäljarutbildningar, varav flertalet varit kvalificerade yrkesutbildningar (KY). Samtliga elever har fått arbete efter genomförd utbildning. Under året presenterades två statliga utredningar om dels en reformerad gymnasieskola, dels en ny yrkeshögskola, i vilken senare flertalet av de nuvarande KY-utbildningar kommer att ingå. SRF har genom remissvar och kontakter med myndigheterna försökt påverka utvecklingen, så att de nuvarande utbildningarna av resesäljare kommer att läggas in i den nya yrkeshögskolan. SRF tycks i detta fall ha lyckats i sin strävan. Glädjande nog har dessutom samtliga befintliga TRAC-utbildningar med undantag av den i Skellefteå ha fått klartecken för att fortsätta sin verksamhet efter innevarande läsår. Beslutet om att utbildningen i Skellefteå ska upphöra fattades redan under 2007.


2. SRF:s ORGANISATION OCH ARBETSUPPGIFTER

2.1 Affärsidé

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens affärsidé är att skapa förutsättningar för resebyråföretag att utveckla lönsamma relationer med kunder och leverantörer.

Strategier
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska påverka och utveckla resebyråbranschens villkor och grundläggande strukturer.

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska analysera och informera om trender och branschutveckling.

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska utveckla goda relationer med myndigheter och opinionsbildare.

Mål
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska i sin verksamhet skapa ett tydligt mervärde för medlemsföretagen.

Vision
De av SRF godkända resebyråföretagen ska tillhöra de ledande företagen inom näringslivet när det gäller utveckling, tillväxt och lönsamhet.

2.2 Medlem i SRF – varför det?
Ett medlemskap i Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen innebär en kvalitetsstämpel i förhållandet till kunder, leverantörer, myndigheter och media, vilket ger trygghet och respekt från marknad och omvärld.

Genom SRF ges medlemmarna möjlighet att påverka riksdag, regering och myndigheter samt EU-kommissionen när det gäller utredningar och förslag som kan komma att påverka resebyråernas utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Medlemskapet skapar styrka gentemot leverantörer och andra aktörer när det gäller frågor av principiell och avtalsrättslig – men icke rent kommersiell – betydelse.

Medlemmarna informeras löpande om aktuella frågor av både nationell och internationell karaktär

SRF erbjuder utbildningar och seminarieverksamhet som syftar till att öka resebyråernas intäkter och medarbetarnas kompetens.

SRF förhandlar visserligen inte i kommersiella frågor men agerar när exempelvis leverantörer vill belasta medlemmarna med felaktiga pålagor m.m. SRF:s arbete har under de senaste åren resulterat i intäkter och besparingar för medlemsföretagen med åtskilliga miljontals kronor.

2.3 Uppgifter och arbetsområden
SRF:s uppgifter är att

- verka för kollektiva lösningar avseende generella branschproblem/-frågor

- utveckla och förhandla fram ramavtal med relevanta leverantörer

- ge råd och stöd till medlemsföretagen i olika frågor

- vara remissinstans och lobbyingorganisation

- bevaka och påverka aktuella internationella branschfrågor

- medverka i rese- och turistnäringens utveckling

- ge information till massmedia och allmänhet i aktuella frågor

- utveckla och vid behov genomföra branschutbildningar

- ge tillgång till samlad branschkunskap


SRF:s varumärke ska stå för trovärdighet och kvalitet
SRF:s uppgift är inte att förhandla i rent kommersiella frågor för medlemsföretagen.

2.4 Årsmöte
Årsmötet hölls i Stockholm den 3 mars 2008 i samband med Travel News’ Grand Travel Award 2008. Mötet samlade 48 deltagare.


Styrelse
Styrelseledamöter för verksamhetsåret 2008-2009 valdes vid årsmötet och styrelsen fick
följande sammansättning:

Ordförande
Monica Murphy Kilroy Travels

Ordinarie ledamöter
Eva Moen Adolfsson Resia
Ralph Axelson eTraveli
Susanna Bervå Carlson Wagonlit
Helene Cedertorn American Express
Anders Kedert HRG
John Lundmark Via Travel
Hans Nohrenius Swetravel
Per Jidekrans Svenska Resebolaget i Kungälv (TNN)
Katarina Sjögren Petrini Ticket Privatresor

Suppleanter
Thomas Grünwald Resecity (Swetravel)
Åke Lindell TNN

Med anledning av att Helene Cedertorn och Susanna Bervå under året lämnat sina befattningar har Michael Schüller, Amex, och Kent Vahnberg, Carlson Wagonlit, adjungerats som ersättare för tiden fram till nästa årsmöte

Styrelsen har under året haft fem sammanträden.

Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs vid årsmötet
Ulla Persson, Ticket Affärsresor (sammankallande),
Anders Johansson, Resia och
Christer Sjödin, Hans Blomgren Travel (tidigare Travelflow)

Revisorer
Till revisorer valdes
Eva Bard Nässén, Ernst & Young, godkänd revisor, till ordinarie revisor med
Lars Olov Steen som suppleant

Styrelsen har vid behov tillsatt arbetsgrupper eller utsett kontaktpersoner för beredning av frågor och arbetsområden enligt följande:

Leverantörskontakter
Offentlig upphandling/miljöfrågor
IATA- och flygbolagsfrågor
Skatter, redovisning, statistik
Mediekontakter

Jonas Thyberg har varit ledamot i Resegarantinämnden. SRF:s representanter i Allmänna Reklamationsnämnden har varit Bertil Leek, Ticket, och Helene Cedertorn, American Express med Anders Johansson, Resia, och Elisabeth Lanz, Ticket som suppleanter.

2.5 Kansli
Kansliet bemannas sedan drygt tre år tillbaka av föreningens generalsekreterare, Tomas G Olsson och advokaten Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå. Den senare arbetar två-tre dagar i veckan för SRF, huvudsakligen från advokatbyråns kontor i Uppsala. Båda två nås genom växeln hos Almega/Svenskt Näringsliv.

Thomas Grünwald har varit föreningens kontaktperson för utbildningsfrågor inom ramen för TRAC Travel Academy AB och även varit styrelseordförande i detta bolag.

SRF har under 2008 inte haft någon fast anställd personal.

2.6 SRF-information
SRF:s hemsida har adressen www.srf-org.se. Parallellt med denna adress kommer även den tidigare adressen www.resebyraforeningen.se att finnas kvar. Hemsidan innehåller beskrivning av SRF:s uppgifter, medlemsförteckning, aktuell information, rekommendationer och riktlinjer samt information och råd i frågor som berör medlemsföretagen samt relevanta länkar till andra sidor.

Tanken är vidare att hemsidan ska tjäna som en informations- och kunskapsbank. Genom hemsidan vill SRF också få till stånd en aktivare dialog med medlemmarna. SRF lägger löpande ut eller uppdaterar befintlig information på hemsidan. Via hemsidan presenteras dessutom nyheter som bedöms relevanta för medlemmarna.

Under året har närmare 60 nyhetsmeddelanden via e-post skickats ut till medlemmarna.

2.7 Medlemsföretag
Vid årets utgång hade föreningen 133 (116) medlemsföretag, varav 44 (41) företag är fullbetalande röstberättigade medlemmar och de övriga 88 (75) s.k. gruppmedlemmar. Medlemsföretagen representerar närmare 350 försäljningsställen med sammanlagt drygt 3 500 medarbetare.

Under året har föreningen fått fyra nya medlemmar samt har ytterligare tre företag beviljats provmedlemskap. Ett medlemsföretag har sagt upp medlemskapet på grund av att det som renodlad researrangör inte känt att det haft så stor nytta av medlemskapet.

3. INTERNATIONELLA FRÅGOR

3.1 ECTAA
Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU

ECTAA:s uppgift är att bevaka och aktivt påverka frågor inom EU som berör resebyråbranschen. SRF har representerats i ECTAA:s styrelse av Tomas G Olsson (ordinarie) och Monica Murphy (suppleant).

Två ordinarie styrelse- och arbetsmöten har hållits under året i Sofia och Valencia.

Kommittéer och beredningsgrupper är tillsatta med representanter för olika länder för att behandla aktuella frågor. Grupperna träffas regelbundet.

Under året har, liksom tidigare år, stor uppmärksamhet ägnats lagstiftningsarbetet inom EU. Främst har detta arbete inriktats på den pågående revideringen av konsumentskyddslagstiftningen, inklusive paketresedirektivet samt ett nytt förslag till förordning om gemensamma regler för lufttrafik inom gemenskapen. Under slutet av året presenterade kommissionen ett första förslag till ny konsumentskyddslagstiftning. Under 2009 kommer ett stort arbete att läggas ned på att försöka påverka förslaget till konsumentskyddslagstiftningen genom såväl berörda EU-institutioner som det svenska näringsdepartementet och Sveriges parlamentsledamöter inom det aktuella området. ECTAA och SRF har drivit på hårt för att få paketresedirektivet införlivat med övrig konsumentlagstiftning. Tyvärr har paketresor ansetts vara så speciella att de även i fortsättningen kommer att behandlas i ett eget direktiv. En översyn av paketresedirektivet kommer att ske inom de närmsta åren. När det gäller förordningen om gemensamma regler för lufttrafik, beslutade Kommissionen under året att anta lagstiftningen. ECTAA och SRF har haft viss framgång när det gäller de frågor som bedömts som viktiga.

Vidare har EU-kommissionen under 2008 beslutat att anta en ny uppförandekod för GDS-bolag, vilken bl.a. har till syfte att öka konkurrensen mellan GDS-bolagen och att förenkla systemet. Även här har omfattande arbete lagts ned på vissa bestämmelser i förslaget, som medför stora risker för en ökad snedvridning av konkurrensen mellan flygbolag och resebyråer.

Härutöver föreligger bl.a. förslag till ett rådsbeslut om användning av personuppgifter för att bekämpa brottslighet samt ett direktiv om flygplatsavgifter. Dessa förslag innehåller bestämmelser som kan komma att påverka resebyråers verksamhet, varför SRF under 2009 kommer att bevaka arbetet med dessa.

I samband med EU-kommissionens översyn av reglerna i EG:s mervärdesskattedirektiv (nr 6) om marginalbeskattning av resor (Artikel 26 har ersatts av artiklarna 306-310) har ECTAA agerat som lobbyist och remissinstans. SRF, som representerats av Tomas G Olsson som ledamot och ordförande i ECTAA:s Fiscal Committee, har aktivt verkat för att de allmänna reglerna rörande mervärdesskatt ska kunna behållas vid försäljning av researrangemang till företag och att dessa därmed ska kunna dra av den ingående momsen. Frågan som dragits i långbänk medlemsstaterna har inte kunnat enas om något beslut. EU-kommissionen meddelade därför i början av 2008 att man avser att vidta åtgärder genom att stämma medlemsstater inför EG-domstolen, som inte tillämpar artikeln korrekt. Sverige tillhör, i varje fall inte för närvarande, de tio stater som kommissionen anklagat. ECTAA försöker nu få upp ärendet på ministerrådets dagordning för att få till stånd en revidering av direktivsbestämmelserna.

Reglerna i Artikel 9 (nu ersatt av artiklarna 43 ff) som handlar om var tjänster ska beskattas (omsättningsland) har ändrats genom beslut i februari 2008. De nya reglerna kommer att både förenkla och försvåra för mellanhänder, och därmed för resebyråer, när dessa agerar som förmedlare av tjänster på uppdrag av andra personer. Ändringarna ska föras in i medlemsstaternas lagstiftning och träda i kraft den 1 januari 2010. SRF kom-mer under 2009 att hålla seminarier med anledning av de nya bestämmelserna och att bevaka hur direktivsreglerna förs in den svenska lagstiftningen.

Andra områden som behandlats i den s.k. Air Matters Committee är förutom IATA- och flygbolagsfrågor bland annat förordningarna om flygpassagerarnas rättigheter, CRS-företagens uppförandekod och gemensamma regler för lufttrafik inom gemenskapen. Förordningen om gemensamma regler för lufttrafik trädde i kraft den 1 november 2008 och reglerar bl.a. hur flygpriser ska marknadsföras, något som i hög grad även berör resebyråernas marknadsföring. Uppförandekoden för CRS-bolagen har reviderats och den nya förordningen träder i kraft i slutet av mars 2009.

SRF har representerats i Air Matters Committee av Tomas G Olsson. I Legal Committee representeras SRF av Jonas Thyberg, Ahlford Advokatbyrå.

En fullständig redovisning av ECTAA:s arbete under 2008 har lämnats i dess Activity Report som är inlagd på SRF:s hemsida.

3.2 IATA/APJC (Agency Program Joint Council)
I APJC Skandinavien ingår representanter för resebyråer och flygbolag från de skilda länderna.

Frågor som behandlats under året är i första hand antalet betalningstillfällen, finansiella kriterier för IATA-ackreditering samt garantier och ADM-problem. SRF har representerats av Ann Hagensen, American Express, och Magdalena Strohmayer, HRG. SRF deltar vid mötena som observatör.

3.3 Skandinavisk och nordisk samverkan
Ett gemensamt möte med de nordiska och baltiska resebyråföreningarna har hållits i Tallinn. SRF har representerats av Tomas G Olsson.

Härutöver har de danska, norska och svenska resebyråföreningarnas generalsekreterare under året haft löpande överläggningar i frågor av gemensamt intresse främst om leverantörsavtal, flygbolagsfrågor och IATA/BSP.


4. SAMVERKAN MED ANDRA BRANSCHORGANISATIONER
SRF har löpande under året haft överläggningar med FRA och RiS i olika frågor. Bland annat har SRF tillsammans med FRA tagit fram ett förslag gemensam informationstext med innebörd att resebyråerna inte kan garantera flygpriser på grund av flygbolagens ständiga uppdateringar. Texten har skickats till konsumentverket för godkännande och ska därefter publiceras på medlemmarnas hemsidor. SRF:s förhoppning är att denna text ska öka förståelsen hos kunderna för den situation resebyrån arbetar under och därigenom minska antalet missnöjda kunder.

SRF har tillsammans med SBTA, Sveriges Affärsreseförening, drivit ett projekt i syfte att ta fram en vägledning för offentlig upphandling av resebyråtjänster. För SRF:s räkning har medarbetare från American Express, Ticket Affärsresor och Carlson Wagonlit deltagit. Projektet avslutades under hösten 2008 och det färdiga dokumentet kommer att finnas att hämta på SRF:s hemsida, så snart som det delgivits konkurrensverket.

Miljöstyrningsrådet har hållit seminarier vid två tillfällen under hösten 2008 med syftet att ta fram miljökriterier vid offentlig upphandling av resetjänster. Vid dessa seminarier har deltagit företrädare för upphandlande myndigheter, flygbolag, hotell och resebyråer. SRF har tillsatt en arbetsgrupp med företrädare från Resia, HRG, Scanworld och Ticket Affärsresor. Detta arbete kommer att fortsätta och beräknas avslutas under 2009.

Vidare har diskussioner förts i olika frågor med SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) och BR (Bussbranschens Riksförbund).


5. LAG- OCH SKATTEFRÅGOR M.M.
5.1 Resegarantier

Under 2007 kontaktades SRF av kammarkollegiet, med anledning av att kollegiet fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna att förenkla för små och medelstora företag. SRF och kammarkollegiet har härefter träffats och i detta sam¬manhang har SRF framfört att det sätt på vilket resebyråer och arrangörer redovisar underlaget för beräkning av resegaranti är komplicerat. SRF har därför tagit på sig att ta fram ett förslag till ny blankett för beräkning av garantin. Arbetet med detta pågår och ett förslag beräknas kunna överlämnas till kammarkollegiet inom kort.

5.1.1 Säkerheter för resegarantier
Funderingar har under flera år funnits på att försöka ta fram en resegarantiförsäkring för medlemmarna. Tidigare diskussioner med försäkringsbolag har dessvärre slutat med att man har tvingats konstatera att en sådan försäkring skulle bli alldeles för dyr. Under 2007 fördes samtal med en ny försäkringsmäklare i syfte att ta fram bl.a. en sådan försäkring, som nu resulterat i att flertalet medlemmar har kunnat erbjudas en kreditförsäkring som har den fördelen att resebyråerna inte behöver ställa några säkerheter i form av exempelvis spärrade bankmedel och inteckningar i fastigheter.

5.2 Paketreselagen
EU-kommissionen beslutade för tre år sedan att se över det s.k. paketresedirektivet. SRF har, som ovan beskrivits, engagerat sig i remissarbetet, bl.a. genom aktivt deltagande i ECTAA:s kommitté för legala frågor. Det råder full enighet bland ECTAA:s medlemmar att paketresedirektivet inte bör omfatta juridiska personer, i varje fall inte vad avser kravet på resegarantier. Som också nämnts ovan har ECTAA inte fått gehör för sitt krav på att paketresedirektivet i första hand förs in i ett enda ”horisontellt” konsumentskyddsdirektiv. SRF kommer därför att bevaka när ett förslag till nytt paketresedirektiv presenteras för att därefter tillsammans med ECTAA försöka påverka dess utformning.

5.3 Moms
SRF har lämnat förklarande och kompletterande anvisningar rörande tillämpningen av regelverket kring moms på resebyråtjänster på hemsidan.

SRF deltar aktivt i ECTAA:s arbete i Fiscal Committee, där Tomas G Olsson är ord¬förande. Tyngd¬punkten under det gångna året har legat på de åtgärder som EU-kommissionen vidtagit mot vissa medlemsstater med anledning av dessa enligt kommissionen inte tillämpar reglerna om marginalbeskattning av resor korrekt.

5.4 Konkurrensverket
I september 2008 mottogs en förfrågan från Konkurrensverket om att lämna förslag till åtgärder för en effektivare konkurrens i Sverige. I en skrivelse till verket har SRF pekat på förhållanden som snedvrider konkurrensen mellan resebyråer och leverantörer, bl.a. togs behovet av att även flygbolag måste åläggas att ställa resegaranti i någon form samt problemet med olika momssatser beroende på vem som säljer en transport- eller inkvarteringstjänst. Vidare noterades i skrivelsen IATA:s ständiga beslut till de sämre för resebyråerna.

5.5 Hela Resan
I slutet av 2007 presenterade RTS i en presskommuniké Hela Resan-projektet. Hela Resan är en nationell restjänst i vilken tidtabeller för hela Sveriges transportutbud finns. Syftet med projektet är att göra alla persontransporter inom landet lätt tillgängliga och att de ska kunna bokas och betalas via Internet. Bakom projektet står bl.a. RTS, Vägverket och Banverket. SRF:s uppfattning är att Hela Resan kommer att konkurrera med resebyråer, varför föreningen har tagit upp frågan med konkurrensverket. Verket har hänvisade till näringsdepartementet och de aktuella myndigheterna. SRF har härefter i skrivelser till såväl Vägverket/Banverket som näringsdepartementet ifrågasatt statens inblandning i projektet.

Härefter har ett sammanträffande och flera telefonkonferenser ägt rum mellan SRF och myndigheterna, varvid framkommit att myndigheterna sammanlagt skjutit till 1,2 mkr till projektet och att lika mycket kvarstår att betala ut. Vidare har framkommit att myndigheternas deltagande grundades på ett regeringsuppdrag, varför ytterligare en skrivelse skickats till näringsdepartementet. I dagsläget har myndigheterna stoppat betalningen av ytterligare medel till projektet. SRF kommer under 2009 att fortsätta diskussionerna med myndigheterna och departementet.


6. MYNDIGHETER
6.1 Resegarantinämnden

Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen ska tas i anspråk. Resenär ska enligt lagen ansöka om ersättning ur ställda säkerheter inom tre månader efter det att en resa ställts in eller avbrutits.

Jonas Thyberg har av regeringen på SRF:s rekommendation utsetts att vara ledamot av nämnden. Andreas Körösi , ordförande i FRA, har utsetts till suppleant.

6.2 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
För den kommande treårsperioden utsågs 2008 efter rekommendation av SRF Bertil Leek, Ticket, och Helene Cedertorn, Amex, utsetts till ordinarie ledamöter av nämnden samt Anders Johansson, Resia, och Elisabeth Lanz, Ticket, till suppleanter.

6.3 Övriga myndigheter
För att uppnå ett förbättrat informationsutbyte och kunna påverka i frågor av bransch-intresse har möten under året ägt rum och diskussioner förts med bl.a. företrädare för:

 Näringsdepartementet (som ansvarar för frågor rörande rese- och turistindustrin)
 Utrikesdepartementet
 Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
 Luftfartsverket
 Transportstyrelsen
 Konsumentverket
 Kammarkollegiet
 Allmänna Reklamationsnämnden
 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
 Konkurrensverket
 Miljöstyrningsrådet


7. UTBILDNINGSFRÅGOR

7.1 TRAC (Travel Academy)

Ordförande i TRAC:s styrelse har under året varit Thomas Grünwald och VD, Mette Bungerfeldt, som i april 2008 efterträdde Christina Wennmark. Styrelsens uppgift är att tillförsäkra att utbildningens kvalitet upprätthålls samt att marknads- och behovsanpassa utbildningens inriktning och omfattning. SRF är majoritetsägare i TRAC. Övriga ägare är Bussbranschens Riksförbund, SJ, SAS, Fritidresor, Vingresor, Passagerarrederiernas förening, Amadeus Scandinavia, Travel Card och Europeiska.

Tvåårig TRAC-kvalificerad yrkesutbildning bedrivs vid Frans Schartau, Stockholm, Akademi Båstad, Göteborg Stad Utbildning, YrkesAkademin Uppsala, Skeria Skellefteå, Nyströmska skolan i Söderköping och Travel Education Centre AB i Norrtälje. Utbildningarna i Skellefteå upphör i och med utgången av vårterminen 2009. De övriga utbildningarna har fått förnyade anslag av KY-myndigheten i Hässleholm och kan därmed glädjande nog fortsätta sin verksamhet. SRF har lagt ned mycket arbete på att övertyga myndigheten om behovet av att fortsätta dessa kvalificerade utbildningar.

7.2 Seminarier
Tre seminarier om resebyråns ansvar och praktisk reklamationshantering har hållits under året, i Stockholm i januari och november samt i Göteborg i samband med TUR-mässan. Ytterligare ett seminarium var inplanerat i Lund, men detta fick ställas in på grund av för få anmälningar. Seminarier om resebyråns ansvar och praktisk reklamtionshantering kommer att hållas i Malmö den 25 februari 2009 och i Göteborg i samband med TUR-mässan 2009.

Under året hölls vidare ett seminarium i Stockholm om gällande och nya momsregler som träder i kraft 2010. Seminarier kommer även att hållas i Malmö den 24 februari 2009 och i Göteborg i samband med TUR-mässan 2009 samt senare under våren i Stockholm.


8. LEVERANTÖRER

Allmänt

Under året har flera juridiska utredningar och analyser gjorts om villkor, bestämmelser m.m. i olika leverantörsavtal för att tillvarata medlemmarnas möjligheter till goda affärsförhållanden.

8.1 Flygbolag
Under senare år har vid flera tillfällen SAS kommit med avtalsförslag avseende två år i början av det första året. Avtalsförslagen har flera gånger innehållit nya bestämmelser som SRF ifrågasatt. Diskussioner om detta har medfört att de nya avtalen har dragit ut på tiden. För att undvika detta problem kontaktade SRF SAS tidigt under hösten 2007 och bad om att få ta del av avtalsförslag för 2008, innan detta skickades ut till resebyråerna/agenterna. Strax före julen 2007 mottog SRF ett förslag som innehöll flera bestämmelser, som SRF inte ansåg att agenterna kunde gå med på. SRF träffade därför företrädare för SAS och diskuterade förslaget. SAS gick med på en mindre ändring men godtog inte SRF:s ändringsförslag i övriga delar. Diskussionerna fortsatte under 2008, utan någon framgång.

Vidare har under året diskussioner förts med flera flygbolag om ADM-relaterade problem. Dessa består bl.a. i att andelen felaktiga ADM ökar, att vissa flygbolag tar ut en i vissa fall oskälig avgift för ADM samt att flygbolagen genom ADM debiterar rese-byråerna oskäliga avgifter om resebyråerna gjort mindre fel vid bokningen. Flygbolagen uppträder i många fall som om ADM utgör en inkomstkälla, vilket SRF kraftfullt motsätter sig. SRF kommer att fortsätta detta arbete under kommande år.

Vidare har SRF vid flera tillfällen skrivit till flygbolag för att de infört nya avgifter. Tyvärr är det dock mycket sällan som SRF lyckas få till stånd någon dialog med flygbolagen.

8.3 BSP (Billing and settlement plan)
Såsom redovisats ovan under 3.2 beslutade IATA i december 2007 att agenterna i Skandinavien ska redovisa till BSP en gång per vecka istället för som tidigare, en gång per månad. Problemet har av de tre nordiska resebyråföreningarna var för sig analyserats ur ett juridiskt perspektiv för att utreda vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas. Nämnda analyser har dock i samtliga tre berörda länder utmynnat i den bedömningen, att det inte kan anses motiverat att gå vidare med att försöka angripa beslutet. Även en belgisk advokat specialiserad på konkurrensrätt, som på ECTAA:s uppdrag utrett frågan, har kommit till samma slutsats.

8.4 Försäkringar
Arbetet med att ta fram en försäkring som ska gälla som säkerhet för de lagstadgade resegarantierna, har efter mycken möda givit önskat resultat. SRF har kommit överens med Nordisk Garanti om ett samarbete som innebär att medlemmarna kan teckna försäkringar som säkerhet för resegarantierna.

En ny verksamhetsförsäkring med ett för resebyråer med anpassat ansvarsskydd (förmögenhetsskada) har också efter mycket arbete tagits fram. Försäkringsgivare är Moderna För¬säkringar.

I båda upphandlingarna har SRF haft hjälp av försäkringsmäklaren Factor. SRF fortsätter diskussionerna med såväl försäkringsmäklaren som försäkringsbolaget för att förbättra villkoren i verksamhetsförsäkringen, framför allt genom en utvidgad ansvarsförsäkring mot förmögenhetsskada, och undersöker samtidigt möjligheterna att ta fram bl.a. en konkurrenskraftig konkursförsäkring.

9. ÖVRIGA AKTIVITETER

9.1 Statistik

Under året har en produktgrupperad branschstatistik avseende SRF:s medlemsföretag redovisats kvartalsvis. Uppgifter har hämtats in avseende omsättningen i kronor sedan 1997. Från och med 2005 samlas även antalet transaktioner in från medlemsföretagen, vilket gör att SRF så småningom kommer att kunna redovisa förändringen inte bara av omsättningen i kronor utan också av antalet transaktioner, vilket bör möjliggöra en bättre analys av vad som ligger bakom förändringarna. Ännu så länge är dock transaktionsuppgifterna för osäkra för att några bestämda slutsatser ska kunna dras med hjälp av dem.

SRF har vidare samlat in uppgifter ur reseföretagens årsredovisningar och gjort sammanställningar, som kommer att redovisas på SRF:s hemsida. Bland annat har en uppskattning av den totala svenska marknaden för resebyråer och researrangörer gjorts.

9.2 Resebranschens Barnfond och ECPAT
SRF har under året i olika sammanhang stöttat Resebranschens Barnfonds verksamhet liksom ECPAT:s verksamhet. ECPAT står för “End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes”.


10. FÖRENINGS- OCH MEDLEMSFRÅGOR
Kansliet har under året löpande arbetat med att besvara frågor från enskilda medlemmar och bistått dem i olika hänseenden. Information rörande SRF:s verksamhet till massmedia, allmänhet och potentiella medlemsföretag är också en del av kansliets dagliga uppgifter.


11. EKONOMISKT RESULTAT 2008
Sammanfattning av årsredovisning med budget och utfall 2008 avseende SRF:s verksamhet redovisas i bilaga 1.

Årsredovisning och förvaltningsberättelse avseende Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen och Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens Service AB har godkänts av styrelse och revisorer.

På styrelsens uppdrag

Tomas G Olsson
2009-02-20


Här kan en utskriftsvänlig version av verksamhetsberättelsen hämtas upp


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp