transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Försäljningsstatistik Resebyråer

SRF publicerar varje tertial en sammanställning som visar den försäljning av resetjänster som sker via landets resebyråer. Med försäljning eller affärsvolym menas såväl egen som förmedlad fakturering (för närmare förklaring se under Verksamhet/Redovisningsfrågor Riktlinjer för redovisning.).

Statistiken bygger på ett urval av resebyråer. Totalresultatet beräknas med hjälp av antagandet att det insamlade materialet representerar cirka 2/3 av den totala affärsvolymen för SRFs medlemsföretag. Det antas också att fördelningen per produktgrupp är densamma för samtliga resebyråer som ingår i urvalet.

SRF 2008-02-20
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp