transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Marknadsuppgifter 2016

FÖRSÄLJNING I SVERIGE UNDER 2016Försäljningen under 2016 till den svenska marknaden via svenska resebyråer och researrangörer var i stort sett oförändrad jämfört med 2015. Researrangörerna minskade något, medan resebyråernas försäljning låg på samma nivå som året innan. Däremot ökade de svenska resebyråernas försäljning direkt till utlandet, vilket kan tillskrivas försäljningen via svenska resebyråers webbsidor.

Resebyråernas försäljning omfattar såväl den egna nettoomsättningen (bokningsavgifter och provisionsintäkter samt intäkter från försäljning av arrangemang i eget namn) som den förmedlade försäljningen av flygbiljetter, hotellogi m.m.

Fördelningen mellan affärsrese- och privatreseförsäljning är baserad på uppskattningar av resebyråernas inriktning, varför dessa siffror bör användas med viss försiktighet.

Försäljning över internet bedöms ligga på en nivå av drygt 50 % av den totala försäljningen i Sverige.ANTAL SYSSELSATTA I SVERIGE 2016ANTAL VERKSAMMA FÖRETAG I SVERIGERESEBYRÅER
Antalet svenska företag som kan betraktas som resebyråer uppgick vid utgången av 2016 till 290. Resebyråer (inkl. internet- eller s.k. online-byråer) förmedlar i första hand andras resor och turisttjänster men arrangerar även egna paketresor, företrädesvis grupp- och konferensresor för affärsresekunder.

Av resebyråerna är majoriteten huvudsakligen inriktade på privatreseförsäljning, ett sextiotal renodlade affärsresebyråer och resterande blandresebyråer, dvs. sådana som säljer både privat- och affärsresor.

RESEARRANGÖRER
Det finns uppskattningsvis mer än 600 researrangörsföretag i Sverige. Ett fåtal av dessa är helt inriktade på arrangemang för andra företag, medan de flesta arrangerar och säljer paketresor för konsumenter. Härutöver finns ett antal företag i form av enskilda firmor och föreningar, som organiserar någon eller några enstaka resor om året. Bussresearrangörer ingår inte i de siffror som redovisas av SRF.LÖNSAMHET
Lönsamheten i branschen är generellt sett svag.

Under 2016 uppgick resebyråernas samlade resultat efter finansnetto till drygt 500 mkr, vilket motsvarar en vinstmarginal av 1,1 %. Jämfört med fjolåret har resultatet förbättrats med cirka 100 mkr.

Researrangörerna redovisade ett något bättre resultat, nämligen 750 mkr, vilket dock är en försämring jämfört med året innan. Vinstmarginalen blev 2,2 %.

Vinstmarginalen för resebyråerna är framräknad som förhållandet mellan resultatet efter finansnetto och den totala försäljningen bestående av egen och förmedlad fakturering.

SRF 2017-11-15
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp